Wijziging Arbowet uitgesteld tot 1 juli 2017

De besluitvorming in het Parlement neemt blijkbaar zo zijn tijd. Daarom wordt de ingangsdatum voor de aanpassingen in de Arbowet uitgesteld en doorgeschoven naar 1 juli 2017. Dat geeft tegelijkertijd elke ondernemingsraad de gelegenheid om zich goed op deze wijzigingen voor te bereiden. 
 
In het artikel over de wijzigingen – die al wel door de Tweede Kamer zijn aangenomen, maar nog niet door de Eerste Kamer – wordt duidelijk dat er vooral op het gebied van preventie en arbozorg het een en ander gaat veranderen. 
 
Voorbereiding door de OR
  • Wat kan de ondernemingsraad doen om goed voorbereid te zijn op de komende wijzigingen?
  • De RI&E dient uitsluitsel te geven op de positionering preventiemedewerker(s). Denk aan functiebeschrijving, taakomvang en benodigde uren. Check de RI&E op dit punt. Na inwerkingtreden van de wijzigingen ontstaat voor de OR instemmingsrecht op een volgende benoeming van de preventiemedewerker. Zowel als het gaat om de taak/functieomschrijving, positionering als de persoon van de preventiemedewerker.
  • Beoordeel het contract met de arbodienst op de afspraken over samenwerking met de preventiemedewerker door de dienst en de bedrijfsarts. De nieuwe bepalingen verplichten nadrukkelijk dat deze arbo-betrokkenen met elkaar moeten samenwerken.
  • Check het contract met de arbodienst op de verplichting van de bedrijfsarts om beroepsziekten te melden. Sowieso is het daarnaast verstandig om met de bedrijfsarts overleg te hebben over risico’s op beroepsziekten én de preventieve maatregelen die nodig zijn.
  • Check het contract met de arbodienst of bedrijfsarts op de adviesrol die de bedrijfsarts heeft bij het begeleiden van verzuim. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat die begeleiding door de werkgever – gebruikmakend van de adviezen van de bedrijfsarts – zelf wordt uitgevoerd. Check ook het eigen verzuimprotocol op de rol die de bedrijfsarts bij de verzuimbegeleiding heeft.
  • De bedrijfsarts heeft het recht om werkplekken te bezoeken. Controleer het contract met de arbodienst of de bedrijfsarts of die bepaling daarin terug te vinden is. Spreek met de bestuurder vergezelrecht af als de bedrijfsarts werkplekcontroles uitvoert. Op die manier krijgt de OR al direct een beeld van wat er mogelijk aangepakt moet worden.
  • Stel vast of het voor werknemers mogelijk is om een preventief consult bij de bedrijfsarts te hebben. Die mogelijkheid moet in het contract met bedrijfsarts of arbodienst terug te vinden zijn. Ook de eigen arbo-afspraken in de onderneming moeten het werknemers mogelijk maken om zonder de toestemming van de werkgever of leidinggevenden de bedrijfsarts te bezoeken.
  • Check in het contract de mogelijkheid om te kunnen klagen over de dienstverlening door arbodienst of bedrijfsarts. En ook op de mogelijkheid voor een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts.
 
Veel contracten herzien per 1-1-2017
De uitbreiding van de dienstverlening door de arbodienst zal in de contracten terug te vinden moeten zijn. In veel organisaties worden deze contracten met ingang van het nieuwe kalenderjaar telkens stilzwijgend verlengd. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op deze gewijzigde contracten en heeft zelfs overeenstemmingsrecht als in plaats daarvan overeenkomst met een gecertificeerde bedrijfsarts wordt afgesloten. Vraag bij de bestuurder de stand van zaken na op het gebied van deze contracten en zorg dat tijdig een instemmingsverzoek wordt ingediend. 
 
Zelf aan de slag met de wijzigingen in de Arbowet? Klik hier