WOR gewijzigd

Op 1-10-2017 is de Wet op de ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. Het gaat om een wijziging in het 7e lid van artikel 27 en zorgt ervoor dat ondernemingsraden meer invloed krijgen op de pensioenregelingen. Maar… dat instemmingsrecht geldt uitsluitend voor die ondernemingsraden waarvoor de pensioenregelingen voor de werknemers niet inhoudelijk in hun cao geregeld zijn.
 
De tekst van het 7e lid van artikel 27 luidt nu als volgt: ‘Onder regelingen op grond van een pensioenovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden mede verstaan regelingen opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de definitie van uitvoeringsreglement in artikel 1 van de Pensioenwet, die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst waaronder in ieder geval worden begrepen: regelingen over de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld, de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt en de keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder, pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Pensioenwet.
 
Door de wijziging krijgt de ondernemingsraad – vergeleken met de oude tekst – nu ook instemmingsrecht bij het wijzigen van een pensioenovereenkomst. Voorheen was dat alleen het geval bij het instellen of intrekken van zo’n regeling van alle of van een groep van de in de onderneming werkzame personen. 
Ook onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst (dat is de overeenkomst tussen werkgever en werknemer) vallen onder het instemmingsrecht van de OR, voor zover het regelingen betreffen die direct van invloed zijn op de pensioenovereenkomst, zoals: 
1. regelingen over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld en 
2. de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt;
De OR heeft ook instemmingsrecht als de ondernemer de bevoegdheid tot wijziging van de pensioenovereenkomst wil overdragen aan het pensioenfondsbestuur;
Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad op voorgenomen besluiten van de ondernemer om de pensioenregeling bij een pensioeninstelling uit een andere Lidstaat (EU/EER) of een verzekeraar met een zetel buiten Nederland onder te brengen wordt verankerd in staat nu in artikel 27 van de WOR in plaats van de Pensioenwet.
 
Zelf als OR aan de slag met de pensioenen? Klik hier