Vertrouwelijke OR-mail doorsturen naar vakbond

Als een OR-lid een aan de OR – onder embargo – gerichte e-mail doorstuurt naar de vakbond is dat voor de werkgever aanleiding om bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan te vragen. Is het doorsturen van zo’n mail een rechtsgeldige reden om ontslagen te worden?
 
Het OR-lid is tevens vakbondsbestuurder van een vakorganisatie voor het personeel van haar bedrijf. In sommige gevallen wordt door het personeel een eigen vakorganisatie opgericht om daarmee ook op het terrein van de arbeidsvoorwaarden invloed uit te oefenen. Een voorbeeld daarvan is de Vakvereniging van Machinisten en Conducteurs (VVMC) die door het spoorwegpersoneel is opgericht en zich nadrukkelijk met arbeidsvoorwaarden en cao-onderhandelingen bezighoudt. Maar ook de Werknemersvereniging Ikea Medewerkers (WIM) is zo’n voorbeeld. 
Als het OR-lid in het kader van haar OR-lidmaatschap een mail onder embargo ontvangt stuurt ze die door naar een medebestuurder van de vakbond. De ondernemer laat door een bedrijfsrecherchebureau onderzoek doen en vindt bewijs dat dit daadwerkelijk gebeurd is. Daarnaast wordt het OR-lid beticht van verduistering van geld, omdat declaraties voor reizen zijn ingediend die niet gemaakt zijn. Dat aspect van het proces bij de kantonrechter laten we even buiten beschouwing. 
 
Oordeel kantonrechter
De kantonrechter stelt vast dat alleen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een personeelslid sprake kan zijn als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is. En omdat dit personeelslid tevens OR-lid is moet de kantonrechter er zich vergewissen dat het opzegverbod voor OR-leden (en vakbondsleden) niet wordt geschonden. 
Het OR-lid heeft niet ontkent dat er een aantal malen OR-informatie is doorgestuurd naar derden. De kantonrechter oordeelt dat ze dat niet als personeelslid heeft gedaan, maar in haar hoedanigheid van OR-lid/vakbondsbestuurslid. Ze kreeg deze berichten ook in deze hoedanigheid en heeft ze met de opmerking ‘vertrouwelijk’ doorgestuurd. De berichten van de ondernemer zijn niet voorzien van mededelingen dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 
Niet expliciete geheimhouding
De werkgever betoogt bij de kantonrechter dat aan het OR-lid niet expliciete geheimhouding was opgelegd, maar dat het OR-lid had moeten beseffen dat de informatie wel degelijk vertrouwelijk was. De kantonrechter oordeelt dat de informatie in de mails niet dermate vertrouwelijk is dat het OR-lid – uit zichzelf – had moeten begrijpen dat het om vertrouwelijke informatie zou gaan. Ook het feit dat het OR-lid mails naar haar echtgenoot heeft gestuurd om ze te kunnen printen omdat haar printer stuk was, kan op begrip van de kantonrechter rekenen.  
 
Expliciete geheimhouding
Over één e-mail oordeelt de kantonrechter anders. Het OR-lid stuurde een onder embargo ontvangen mail door naar een collega vakbondsbestuurslid. De kantonrechter gaat mee dat het embargo gold tot het genoemde tijdstip en dat het niet de bedoeling was om het bericht met anderen te delen. Het OR-lid betoogt dat de informatie uit de mail – op dat tijdstip – al veel breder in de organisatie bekend was en er dus niet zoveel geheim aan was. 
De kantonrechter moet vervolgens beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden om het OR-lid te ontslaan. Daarvoor moeten de feiten ernstig genoeg zijn, maar worden ook het dienstverband, de manier waarop het OR-lid haar werk deed en persoonlijke omstandigheden als leeftijd en gevolgen van het ontslag in de afweging meegenomen. 
 
De kantonrechter oordeelt dat het versturen van de vertrouwelijke e-mail geen dringende reden voor het ontbinden van de arbeidsovereenkomst oplevert, omdat de werkgever heeft verklaard dat er geen schade is ontstaan door het versturen van de mail aan derden. Het schenden van de geheimhouding ging in dit geval niet om het doorsturen van zaken- en bedrijfsgeheimen of concurrentiegevoelige informatie, maar om een onder embargo ontvangen adviesaanvraag aan de OR met bijlagen die is doorgestuurd aan een collega vakbondsbestuurder. En omdat er een dienstverband van 27 jaar is, wordt – in combinatie met haar leeftijd – geen reden gezien om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Het doorsturen van de adviesaanvraag wordt zeker gezien als verwijtbaar handelen, maar niet in die mate dat daarom de arbeidsovereenkomst niet zou kunnen voortduren.
 
Commentaar
Geheim is geheim, dat geldt ook voor OR-leden en alleen bij doorsturen toevoegen aan een mail dat die ‘vertrouwelijk’ is zal onvoldoende zijn om niet beticht te kunnen worden van het lekken van vertrouwelijke informatie. OR-leden doen er goed aan om vooral de opgelegde vertrouwelijkheid te eerbiedigen. Het aantoonbaar schenden daarvan kan zeker bij de kantonrechter tot een ander oordeel leiden dan in deze zaak.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
 
Zelf aan de slag met de geheimhouding in de OR? Klik hier
 

1 reactie

  1. 3prickly op 21 juni 2022 om 02:21

    2samurai