Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

Werkgevers mogen personeel tijdens ziekte niet ontslaan, maar dat mag wel als die ziekteperiode meer dan twee jaar geduurd heeft. In dat geval moet bij ontslag een transitievergoeding betaald worden. In de vorige editie van Nieuwsbrief Medezeggenschap stond een artikel over het aanhouden van het dienstverband om daardoor de transitievergoeding te hoeven betalen. Het kabinet wil dat er een compensatieregeling komt voor werkgevers die na langdurige arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding moeten betalen.
 
Het kabinet vindt dat de werkgever extra belast wordt door het betalen van een transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Er is dan ook een wetsvoorstel in voorbereiding om een compensatieregeling in te stellen. De wet zal met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 gaan gelden, dus werkgevers die al zo’n transitievergoeding hebben betaald bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers kunnen alsnog aanspraak maken op compensatie. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de compensatieregeling uit. De financiering van deze regeling komt rechtstreeks uit het Awf (Algemeen Werkloosheidsfonds). Met het oog op de voorziene verhoging van de uitgaven zal de premie waarschijnlijk Awf stijgen. 
Er wordt gemikt op invoering op 1-1-2018. 
 
Transitievergoeding en bedrijfseconomisch ontslag
SZW is ook bezig met een wetsvoorstel waardoor werkgevers en werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag geen transitievergoeding hoeven te betalen. In de plaats daarvan zouden afspraken mogelijk moeten zijn om andere voorzieningen in te zetten, zoals omscholing of van-werk-naar-werk-begeleiding. Eerder werd al bekend dat zo’n andere voorziening niet gelijk hoeft te zijn aan de hoogte van de transitievergoeding. Wijziging van de bedrijfsregelingen voor ontslag behoeven de instemming van de ondernemingsraad (WOR, artikel 27, 1e lid, onderdeel e).
 
Zelf als OR aan de slag met het ontslagbeleid van de organisatie? Klik hier