Verlofdagen delen met een collega

De wet maakt het mogelijk om bovenwettelijke vakantiedagen met een collega te delen. Bij de Rijksoverheid is daar al een proef voor gestart, maar als medewerkers vakantiedagen willen delen is óók de medewerking van de werkgever nodig. Om te beginnen met zijn toestemming om verlofdagen over te kunnen dragen. Bij het geven van die toestemming heeft de OR een duidelijke rol.
 
Het overdragen van verlofdagen is vooral mogelijk gemaakt om in geval van bijzondere mantelzorgsituaties te worden ingezet en als de wettelijke mogelijkheden voor calamiteiten- of zorgverlof zijn uitgeput. Maar de dagen mogen ook voor andere doeleinden worden geschonken.
 
Verlofdagen doneren in de praktijk
Stel: een collega gaat – samen met andere collega’s uit de organisatie – een lange fietstocht van drie maanden maken om daarmee een goed doel te steunen. Ze zoekt natuurlijk sponsors voor de reis, maar collega’s kunnen haar ook een vakantiedag van hun eigen bovenwettelijke verlofsaldo cadeau doen, zodat er geen onbetaald verlof opgenomen hoeft te worden om de reis te kunnen ondernemen. Zo’n donatie van verlofdagen vraagt dus ook om de medewerking van de werkgever. Die moet immers administreren wie dagen heeft geschonken e.d. 
 
Regel het in een driepartijenovereenkomst
Een driepartijenovereenkomst biedt de mogelijkheid om zo’n donatie van een vrije dag of dagen netjes te regelen. 
In zo’n driepartijenovereenkomst zou dan het volgende moeten staan:
  • dat de overeenkomst op initiatief van de uitdelende werknemer tot stand is gekomen;
  • dat de werknemer zonder geldelijke vergoeding een bepaald aantal vakantiedagen overdraagt aan een andere werknemer;
  • dat de organisatie hieraan meewerkt.
 
Inmiddels heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een factsheet gepubliceerd waarin het delen van verlofdagen wordt geregeld. Zo kan er (verlof)tijd worden overgedragen, zoals een uur voor een uur. Hierbij worden verlofuren ongeacht functie, schaal of loonniveau gedeeld. Maar ook kan besloten worden om de waarde van verlofuren over te dragen. In dat geval zal er meer gerekend moeten worden door de salarisadministratie en heeft dat mogelijk gevolgen voor de belastingheffing. Afstemming met de Belastingdienst over hoe dat te doen is dan zeker gewenst. 
 
Toestemming van de werkgever én instemming van de OR
Voor de mogelijkheid om het delen van de bovenwettelijke verlofdagen met een collega is de toestemming van de werkgever noodzakelijk. Die moet immers meewerken aan het administreren van de schenking. Het voorgenomen besluit om dat mogelijk te maken zal eerst voor instemming naar de ondernemingsraad moeten worden gestuurd. De OR heeft immers instemmingsrecht op het wijzigen van een vakantieregeling (artikel 27, 1e lid, onderdeel b). In de regeling kan komen te staan onder welke voorwaarden verlofdagen vrijwillig gedeeld kunnen worden. Collega’s kunnen echter niet verplicht worden iets van hun verlofsaldo af te staan. In negatieve zin van regels uit de cao afwijken is immers niet mogelijk.
De ondernemingsraad kan natuurlijk ook een initiatiefvoorstel doen om het delen van verlofdagen mogelijk te maken. Bevraag de achterban om vast te stellen of daar behoefte aan is. Een goede respons op deze vraag zal het voorstel van de OR ongetwijfeld kracht bijzetten in het overleg met de bestuurder over het voorstel.
 
Zelf met een delen van verlofdagen aan de gang? Klik hier

1 reactie

  1. 3petition op 22 juni 2022 om 02:41

    2testator