Versterken relatie van RvC met OR

Een goed contact tussen de raad van Commissarissen (RvC) en de ondernemingsraad is van groot belang voor de organisatie. Het gaat immers om de koers, stabiliteit en continuïteit van het bedrijf en – zowel RvC als OR – zijn daar vanuit verschillende invalshoeken bij betrokken. De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER heeft een handreiking opgesteld om de relatie tussen RvC en OR op te bouwen en te verbeteren.
 
Weliswaar is de handreiking gericht aan de RvC-leden, maar ook de ondernemingsraad kan uit deze handreiking het nodige leren. Er staan tips in over het creëren van contactmomenten tussen RvC en OR. Dat is zeker van belang als de RvC geen verschijnplicht heeft tijdens het artikel 24-overleg met de bestuurder. Ook wordt – voor organisaties waarvoor de structuurregeling van toepassing is – de rol van de voordrachtscommissaris benoemd, dat is een RvC-lid die op basis van het versterkt aanbevelingsrecht van de OR in de RvC is benoemd. 
 
Ook voor RvT en OR
De handreiking is geschreven voor RvC’s, maar ook een ondernemingsraad die met een Raad van Toezicht (RvT) te maken heeft kan zijn voordeel doen met deze handreiking. Er zijn in de zorgsector organisaties waarin er een paar keer per jaar viervoorzitteroverleg plaats vindt. In dat overleg wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB), met de voorzitters van RvT, OR en cliëntenraad gesproken over voortgang, ontwikkeling, beleidskeuzes e.d. Het blijkt in de praktijk een prima manier om voeling te houden met de ontwikkelingen vanuit de verschillende invalshoeken en komt de RvT op die manier aan de weet wat er onder het personeel en de cliënten leeft.
 
  • Zelf de handreiking ‘Vestigen en verstevigen van de relatie tussen RvC en OR’ lezen? Klik hier
  • Zelf aan de slag met de relatie tussen OR en toezichthouder? klik hier