OR krijgt meer invloed op pensioenen

Inmiddels zijn Tweede én Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel dat ondernemingsraden meer invloed geeft op voorgenomen besluiten over pensioenregelingen. Het wachten is op de publicatie in het Staatsblad, want de wet treedt pas in werking op een ‘bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip’.
 
Door de wetswijziging krijgt de ondernemingsraad instemmingsrecht op het opstellen, wijzigen of intrekken van een pensioenovereenkomst, ongeacht door welke pensioenuitvoerder die wordt uitgevoerd. Ook ontstaat er instemmingsrecht op de bepalingen in de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenregeling. De uitvoeringsovereenkomst is het contract dat de werkgever met de pensioenuitvoerder heeft. Voorheen had de OR daar door middel van het instemmingsrecht geen invloed op. 
Wat blijft is het voorbehoud uit artikel 27 dat de ondernemingsraad geen invloed op de pensioenen heeft als er verplicht aan een bedrijfstakpensioenfonds wordt deelgenomen. Dat is het geval als de cao deze verplichting bevat. In het geval van een verplicht bedrijfstakpensioenfonds zijn het de bonden en werkgeversverenigingen die de belangrijke keuzes maken voor deze pensioenen.
 
Tijdig actie ondernemen
Als de OR instemmingsrecht heeft op de pensioenregeling, dan is het zaak om tijdig werk te maken van de eventuele verlenging bij de huidige uitvoerder. In bijna alle gevallen loopt het contract op het einde van een kalenderjaar af en ontstaat er de keuze om te verlengen, het contract aan te passen of over te stappen naar een andere pensioenuitvoerder. Ondernemingsraden doen er verstandig aan om in dergelijke gevallen gebruik te maken van het recht uit de WOR (artikel 16) om externe deskundigheid in te huren om de raad te adviseren over de pensioenvoorstellen. Soms is het te overwegen om een onafhankelijke deskundige samen met de bestuurder in te huren, zodat het traject van aanpassing van de pensioenovereenkomst gezamenlijk doorlopen kan worden. Bureau Kalden beschikt over een netwerk van onafhankelijke pensioendeskundigen die de ondernemingsraad daarbij behulpzaam kunnen zijn.
 
Zelf aan de slag met de pensioenregeling? klik hier