Initiatiefrecht wordt zelden benut

Ondernemingsraden maken weinig gebruik van hun initiatiefrecht uit de WOR.  Zo’n 34 % van de ondernemingsraden heeft in 2015 geen gebruik gemaakt van dit recht en 27% maar een enkele keer. Het initiatiefrecht biedt een uitgelezen kans aan de OR om zelf met voorstellen te komen en op die manier invloed te hebben op de gang van zaken in de onderneming. 
 
Initiatiefvoorstellen kunnen tijdens de overlegvergadering mondeling gedaan worden, maar kunnen ook schriftelijk bij de bestuurder worden ingediend. Sowieso moet er vervolgens ten minste één keer over vergaderd worden voordat de bestuurder schriftelijk en gemotiveerd zijn besluit neemt over het voorstel. De ondernemingsraden die aan het MonitOR-onderzoek hebben meegewerkt hebben in 2015 gemiddeld 1,6 keer gebruik gemaakt van het recht uit artikel 23 (3e lid) van de WOR. Het betekent dat alle andere voorstellen en besluiten uit de koker van de bestuurder komen. 
Desalniettemin verwachten de ondernemingsraden meer initiatieven te gaan nemen. In 2015 is er al meer gebruik van gemaakt dan in 2014 en er zijn voornemens om dat in 2016 nog weer meer te doen.
 
Zelf aan de slag met een initiatiefvoorstel?  klik hier