Wijziging instemmingsrecht op pensioenregelingen

Op 1 juli 2016 wordt het instemmingsrecht van de ondernemingsraad voor pensioenregelingen gewijzigd. Dat is in ieder geval de bedoeling van staatsecretaris Klijnsma. Ze heeft een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd, zodat duidelijker wordt wat er precies gaat veranderen op het gebied van het instemmingsrecht van de OR op het instellen, wijzigen of intrekken van pensioenregelingen. Altijd lastige materie, deze pensioenregelingen. Gelukkig kan elke ondernemingsraad zich op pensioengebied laten bijstaan als dat nodig is.
 
Oorspronkelijk zou een achtste lid aan artikel 27 worden toegevoegd, maar dat plan komt te vervallen. In plaats daarvan wordt het huidige artikel 7 aangepast. Daaraan wordt toegevoegd dat het instemmingsrecht van de OR ook van toepassing is op een voorgenomen besluit om het pensioen in een andere lidstaat of bij een verzekeraar met een zetel buiten Nederland onder te brengen.
 
Geen instemmingsrecht bij verplicht bedrijfstakpensioenfonds
Lid 3 van artikel 27 bepaalt dat de ondernemingsraad geen instemmingsrecht heeft als de opgesomde regelingen uit het eerste lid – waaronder regelingen omtrent pensioenen – al inhoudelijk geregeld zijn in een cao of de arbeidsvoorwaardenregeling van een publiekrechtelijk orgaan zoals die voor ambtenaren van toepassing is. Lid 3 wordt nu aangevuld met de bepaling dat het instemmingsrecht op het instellen, intrekken of wijzigen van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds niet van toepassing is, maar voor een vrijwillig ingesteld bedrijfstakpensioenfonds wél. 
 
Geen instemmingsrecht bij uitvoeringsreglement
Voor het uitvoeringsreglement wordt het instemmingsrecht beperkt tot het reglement dat de pensioenuitvoerder opstelt voor de uitvoering van pensioenovereenkomsten voor zijn eigen werknemers. In eerste instantie gold het instemmingsrecht ook voor regelingen in de uitvoeringsovereenkomst of het -reglement die van invloed zijn op de pensioenregeling.
Het opstellen van een uitvoeringsreglement is alleen nodig bij bedrijfstakpensioenfondsen waaraan de ondernemer verplicht deelneemt en in de situatie dat de werkgever ontbreekt. Er is hierbij dus geen beslisruimte voor de ondernemer en daarom is er dus ook geen mogelijkheid voor het instemmingsrecht van de ondernemingsraad.
 
Externe deskundigheid door de OR gewenst
De portemonnee voor later, zo laat zich het pensioen voor werknemers gemakkelijk omschrijven. Keuzes op dat gebied die niet goed overdacht zijn kunnen vervelende gevolgen hebben als die pensioengerechtigde leeftijd uiteindelijk wordt bereikt. 
Ondernemingsraden die instemmingsverzoeken krijgen op het gebied van pensioenen doen er goed aan gebruik te maken van de mogelijkheid uit de WOR om zich door een externe deskundige te laten bijstaan. Artikel 16 van de WOR bepaalt dat de ondernemingsraad een externe deskundige kan raadplegen. De kosten daarvoor dienen wel daaraan voorafgaand aan de bestuurder te worden medegedeeld. Soms kiezen OR en bestuurder voor het gezamenlijk inhuren van een onafhankelijke pensioenadviseur, ook dat is een mogelijkheid. 
 
Zelf de nota van wijziging lezen? Klik hier
Hulp nodig bij uw pensioenregelingen?