Beleidsregels voor zieke werknemers gepubliceerd

Alle actuele informatie voor werknemers en werkgevers over de registratie van zieke werknemers is nu door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in de vorm beleidsregels gepubliceerd. In ‘De zieke werknemer’ is te vinden hoe werkgevers met hun zieke werknemers om dienen te gaan, welke gezondheidsgegevens ze wel en niet mogen verwerken en welke rechten de zieke werknemer zelf heeft. Deze beleidsregels vormen voor de ondernemingsraad een handige informatiebron om daarmee zelf te kunnen vaststellen of het verzuimbeleid en de verzuimregistratie van bedrijf of organisatie aan deze regels voldoet of verbeterd kan worden.
 
Als een werknemer zich ziek meldt wordt dat geregistreerd door de werkgever. Maar die gegevens komen op enig moment mogelijk ook in het bezit van arbodienst of bedrijfsarts, UWV, re-integratiebedrijf of verzuimverzekeraar. In al die gevallen dienen de partijen zich aan de regels te houden. Zo mogen werkgevers niet geïnformeerd worden over de aard en oorzaak van de ziekte door de bedrijfsarts, maar mag de bedrijfsarts wel met de werkgever bespreken welke arbeid nog wel gedaan kan worden. Alleen de bedrijfsarts of arbodienst mogen medische gegevens verwerken. 
De werkgever mag niet vragen naar wat hij mankeert, maar wel naar de werkzaamheden die nog wel gedaan kunnen worden als die zich als ‘ongeschikt voor de bedongen arbeid’ meldt. Ook mag hij vragen wanneer de werknemer weer denkt het werk te kunnen hervatten en of er nog lopende afspraken zijn waarvoor actie door anderen nodig is. 
 
De bedrijfsarts is degene die medische gegevens mag vastleggen, maar mag deze niet met de werkgever delen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder een verzuimbedrijf, werkgevers en arbodiensten op de vingers getikt omdat die gegevens – in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens – wel met de werkgever werden gedeeld. 
Vanzelfsprekend gelden de regels ook voor de medische gegevens van gezonde werknemers, zoals de uitkomsten van hun preventief medisch onderzoek (PMO). Ook die gegevens vallen onder het medisch geheim en kan de arbodienst of arbo-arts alleen geanonimiseerd aan de werkgever (en ondernemingsraad) rapporteren wat de PMO’s in zijn algemeenheid hebben opgeleverd.
 
De beleidsregels vormen een handzaam overzicht van wat wel en niet is toegestaan. Met die regels kan de ondernemingsraad zelf vaststellen of werkgever en arbodienst zich aan deze regels houden. Als dat onverhoopt niet het geval is, dan is dat zeker een aanleiding om het te agenderen voor de overlegvergadering met de bestuurder. In sommige ondernemingen is het verzuimbeleid zo strak georganiseerd dat de basisrechten van de werknemer makkelijk in het geding kunnen komen. Dat begint al met het stellen van vragen door de leidinggevende naar wat een werknemer mankeert of de verplichting van de werkgever dat een werknemer ‘verzuimverlof’ moet aanvragen aan zijn leidinggevende, waardoor een werknemer ‘toestemming’ moet krijgen om ziek te mogen zijn.
 
  • Zelf Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers lezen? Klik hier
  • Zelf aan de slag met de privacybescherming?

Klik hier