Wet Huis voor klokkenluiders door Eerste Kamer

Op 1 maart heeft de Eerste Kamer de Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen. Daardoor zal de beoogde ingangsdatum waarschijnlijk opschuiven van 1 april naar 1 juli 2016. De wet verplicht elke organisatie van meer dan 50 werknemers een regeling te hebben voor het melden van maatschappelijke misstanden. Voor elke OR betekent dit ‘werk aan de winkel’, want de regeling zal met instemming van de ondernemingsraad ingevoerd moeten worden.
 
Het Huis van de Klokkenluider kan bij het melden van een misstand ondersteuning bieden aan degene die deze aan de kaak stelt en kan zelfstandig onderzoek doen. Denk bij een misstand aan fraude, milieudelicten of andere vormen van wetsovertreding door de ondernemer of organisatie. Het Huis is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de Nationale Ombudsman.
 
Door de invoering van de wet is elke organisatie met meer dan 50 werknemers verplicht om een interne klokkenluidersregeling in te voeren. En omdat het een klachtenregeling betreft heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op het invoeren en wijzigen van zo’n regeling (artikel 27, 1e lid, onderdeel j). Agenderen dus, zowel voor het overleg in de OR (aan welke eisen willen we dat de regeling voldoet) als voor de overlegvergadering met de bestuurder.
 
Zelf aan de slag met een klokkenluidersregeling? Klik hier