Veel valpartijen op de werkvloer

Een val op de werkvloer was in 2014 van alle arbeidsongevallen het vaakst oorzaak van verzuim dat vier dagen of langer duurde. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 3,4 procent van de werknemers in 2014 een arbeidsongeval heeft gehad. Dat komt neer op zo’n 240.000 werknemers, waarvan er 88.000 werknemers een verzuim van minimaal vier dagen aan overhield. Voor de ondernemingsraad is het CBS-onderzoek een goede aanleiding om eens naar de eigen ongevalscijfers in de organisatie te kijken.
 
Naast het vallen werd ook in 22 procent van de gevallen het toebrengen van letsel door derden als oorzaak van verzuim genoemd. Denk aan bedreigen, schoppen, bijten e.d. In bijna 30 procent van de ongevallen met langer verzuim ontstond de lichamelijke blessure door uitglijden, struikelen of vallen op de werkplek. In 16 procent van de gevallen werd de blessure veroorzaak door beknelling of doordat de werknemer geraakt werd door een voorwerp. 
 
Psychische schade
Bij meer dan een kwart van de genoemde 88 duizend arbeidsongevallen is er sprake van psychische schade, bijvoorbeeld door bedreiging, agressie of een traumatische ervaring. In 16 procent van de ongevallen ging het om een combinatie van fysiek en psychisch letsel.
 
Wat kan de OR doen?
Een goede analyse van ongeval- en verzuimcijfers in de organisatie kan aanleiding zijn tot onmiddellijk te treffen maatregelen. Overleg van OR of VGWM-commissie met preventiemedewerker en/of arbocoördinator kan het invoeren van maatregelen versnellen. Bij het beoordelen van de opzet van een RI&E zou ook met de aard van arbeidsongevallen rekening gehouden moeten worden. Als er in de RI&E niet gevraagd wordt naar ongevallen en bijna ongevallen en de gevolgen ervan (fysiek & psychisch) komen de bestaande risico’s onvoldoende in beeld en zal de aanpak van problemen ook achterwege blijven. 
Spreek af dat de OR regelmatig verzuim- en ongevalscijfers ontvangt, zodat ontwikkelingen gevolgd kunnen worden. En worden de arbeidsongevallen wel gemeld bij de Inspectie SZW? Die melding is verplicht als het slachtoffer aan de gevolgen van het ongeval overlijdt, blijvend letsel (amputatie, blindheid, chronische lichamelijke of psychische/traumatische klachten) oploopt, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Daaronder valt wel een dagopname, maar geen poliklinische behandeling.
 
  • Zelf de onderzoeksresultaten lezen? Klik hier
  • Zelf met arbo en veiligheid aan de slag? Klik hier