Stappenplan voor de toepassing Participatiewet

Op 1 januari 2017 wordt opnieuw gemeten of bedrijven en organisaties voldoende werk hebben gemaakt van het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Als de resultaten tegenvallen kan de Quotumwet van toepassing worden, zodat er een boete betaald moet worden als er te weinig arbeidsbeperkten in de organisatie werkzaam zijn. De ondernemingsraad moet de arbeidsdeelname van deze groep medewerkers bevorderen, een stappenplan helpt daarbij.
 
Stappenplan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen
  1. Uren tellen: de Quotumwet is van toepassing als meer dan 40.575 verloonde uren in het bedrijf worden gewerkt. Bij 23 werknemers die 38 uur per week werken is dat aantal verloonde uren al gehaald. 
  2. Maar ook zonder het risico om een boete te moeten betalen door de Quotumwet kan de ondernemingsraad de werkgever stimuleren om werk te maken van zijn goed werkgeverschap.
  3. Via het UWV kan de werkgever aan de weet komen hoeveel van zijn in dienst zijnde werknemers in het doelgroepregister zijn opgenomen. Die tellen mee bij het bepalen van de vraag of de onderneming zijn quotum heeft gehaald.
  4. Bekijk welke werkzaamheden in bedrijf of organisatie door mensen met een arbeidsbeperking gedaan kunnen worden. Neem daarbij mee of in functies ‘geknipt’ kan worden, zodat er ook werkzaamheden en taken ontstaan die vervolgens door een arbeidsbeperkte gedaan kunnen worden. In sommige bedrijven zijn taken als schoonmaak of kantinebeheer uitbesteed. Overwogen kan worden om deze taken in het vervolg door mensen met een arbeidsbeperking te laten uitvoeren.
  5. Als taken en functies helder zijn, kan overgegaan worden tot het werven van personeel. Dat kan via het regionale WERKbedrijf van het UWV, maar er zijn ook wervings- en selectiebureaus die gespecialiseerd zijn in deze doelgroep. Mogelijk heeft de ondernemer in zijn netwerk bedrijven die verder zijn in het in dienst hebben en houden van werknemers met een arbeidsbeperking. Hun ervaringen zijn van belang om vervolgens zelf ook deze doelgroep in dienst te nemen. 
  6. In veel gevallen zal een aanpassing van de werkplek noodzakelijk zijn om het werken door mensen met een arbeidsbeperking mogelijk te maken. Denk aan de toegankelijkheid voor rolstoelen, een invalidentoilet, maar ook gereedschap om productiehandelingen simpeler of handiger te maken. Er zijn subsidies beschikbaar voor bepaalde aanpassingen en er is loonkostensubsidie tot maximaal 70% van het minimumloon.
  7. Maak voort, want hoe meer keuze er uit het doelgroepregister te maken valt, hoe groter de kans op een succesvolle match voor werk door een arbeidsbeperkte in het bedrijf of organisatie. 
 
De ondernemingsraad kan de toepassing van de Participatiewet in de organisatie op de overlegagenda zetten en het er pas weer vanaf halen als er naar tevredenheid maatregelen getroffen zijn. Dát is één van de manieren om uitvoering te geven aan de zorgtaak die de Wet op de ondernemingsraden (artikel 28 van de WOR) aan elke OR oplegt.

1 reactie

  1. 1accomplished op 21 juni 2022 om 20:58

    1insincerity