SER adviseert grotere betrokkenheid werknemers bij faillissement

De SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft aanbevelingen gedaan om werknemers meer bij het faillissement van hun onderneming te betrekken. In veel gevallen wordt de OR voor een voldongen feit geplaatst en rest in het gunstigste geval het overleg met de curator. De SER-commissie wil dat er vooral meer voorlichting gegeven wordt over de medezeggenschapsregels bij faillissementen.
 
In de praktijk blijken deze regels niet altijd bekend en even duidelijk. Zo valt het aanvragen van uitstel van betaling of faillissement door de ondernemer niet per se onder het adviesrecht, maar kan de OR wel op grond van de Faillissementswet verzet aantekenen tegen de faillissementsverklaring. 
Als een curator wordt benoemd is die vervolgens de overlegpartner van de ondernemingsraad en moet hij zijn voorgenomen besluiten op het gebied van artikel 25 van de WOR voor advies aan de OR voorleggen. 
Helemaal niets is er duidelijk geregeld over de rol van de OR bij de nu vaker voorkomende prepack-faillissementen. In zo’n situatie wordt de doorstart al voorbereid, zodat direct na het faillissement doorgestart kan worden. 
 
De SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) wil meer voorlichting gaan geven over de rol van de medezeggenschap bij faillissementen. Zo komt er een stroomschema dat inzichtelijk maakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn voorafgaand aan en tijdens een faillissement. Ook neemt de commissie contact op met de twee verenigingen voor insolventie-advocaten en gaan ze het landelijk overlegorgaan van rechters-commissarissen vragen om meer toe te zien op de naleving van de medezeggenschapsregels bij faillissementen. 
 
Aanbevelingen van de SER
De SER wil dat de ondernemer of bestuurder in het vervolg bij de indiening van de faillissementsaanvraag gelijktijdig een kopie aan de OR geeft. Ook zouden aanvraagformulieren voor een faillissement vragen moeten bevatten over de medezeggenschap en de betrokkenheid van de OR. Daarnaast vindt de SER dat de ondernemingsraad – met een beroep op de Faillissementswet – in verzet moet kunnen komen tegen de handelingen van de curator. 
Ook wil de SER dat termijnen worden verkort, zodat er van een spoedige afwikkeling sprake kan zijn. Dat is bevorderlijk voor alle belanghebbenden en leidt doorgaans tot beter resultaat.
 
Bron: SER