Aanpassing Wet flexibel werken

Sinds 1 januari 2016 hebben werknemers meer mogelijkheden om de eigen arbeidstijden en arbeidsplek te wijzigen. Door een aanpassing in de Wet flexibel werken (WFW) heeft elke medewerker die een half jaar of langer in dienst is het recht om de werkgever te vragen om arbeidstijden, arbeidsduur en arbeidsplek aan te passen. Bij de uitvoering van de WFW in de onderneming is er een mogelijke rol voor de ondernemingsraad weggelegd.
 
De aanpassing van de WFW geeft werknemers de mogelijkheid om jaarlijks een verzoek bij de werkgever in te dienen om tot aanpassing van arbeidstijden of arbeidsplek (denk aan thuiswerken). De werkgever dient daar – na overleg hierover met de werknemer – een onderbouwd besluit over te nemen en moet dat schriftelijk aan de werknemer meedelen. 
De invoering van de WFW betekent geen recht op de gewenste wijzigingen, maar wel het recht om erom te mogen vragen. Dat moet twee maanden voor de gewenste wijzigingsdatum gebeuren. Een werknemer mag één keer per jaar om aanpassing vragen. De werkgever mag het verzoek weigeren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang, de veiligheid erdoor in gevaar komt of als de nieuwe werktijden voor financiële, organisatorische of roostertechnische problemen zorgen.
 
Rol OR
Wanneer de cao afspraken bevat over het flexibel werken op het gebied van vermeerdering van de arbeidsduur of aanpassing van de arbeidsplaats of de werktijd, dan gelden deze afspraken. De wet laat ruimte aan werkgevers en vakorganisaties om daarover bij de branche passende andere afspraken te maken. Maar als deze afspraken ontbreken dan kan de ondernemingsraad met de bestuurder een eigen bedrijfsregeling overeenkomen (Artikel 2, lid 15 & 17 van de WFW). Vanzelfsprekend kan de OR is dat geval eraan bijdragen dat er sprake is van een heldere eenduidige regeling, waardoor willekeur vermeden wordt en de voorwaarden voor de aanpassingen duidelijk beschreven zijn. Op die manier weten werknemers wanneer hun verzoek tot aanpassing een kans maakt om geaccepteerd te worden.
 
Zelf de WAA lezen? Klik hier