SER Fusiegedragsregels herzien

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft zijn Fusiegedragsregels herzien. De afspraken over hoe organisaties met fusies moeten omgaan dateerde van 2000. De nieuwe regels gaan vanaf 1 oktober 2015 ook gelden voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. Ook is er een regeling getroffen voor het geval er klachten zijn over de toepassing van de gedragsregels. Elke ondernemingsraad die met een voorgenomen fusie te maken krijgt heeft ook met deze SER-regels van doen.
 
De ouder regels hadden alleen betrekking op de profitsector. Het was ook mogelijk om – bij voorgenomen fusie – in een cao uit een andere sector deze regels van toepassing te verklaren. Nu is de werking van de regels aanmerkelijk uitgebreid tot andere sectoren ((thuis)zorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, onderwijs, kinderopvang, culturele sector e.d.) als overheid en vrije beroepen (advocaten, accountants, architecten e.d.).
 
Wat staat er in de Fusiegedragsregels
De regels dwingen de ondernemers om – naast een melding bij de SER – tijdig de vakorganisaties in te schakelen als een fusie wordt voorgenomen. De organisaties moeten de tijd krijgen om te kunnen adviseren over deze fusie vanuit de belangen van de medewerkers. Daarom is een gesprek tussen ondernemers en bonden noodzakelijk om ondernemingsbeleid, gevolgen voor het personeel en wat er gedaan moet worden om die gevolgen op te vangen met elkaar te bespreken. Ook het tijdstip waarop het personeel wordt ingelicht wordt besproken. Het tijdstip van melding en overleg moet zo zijn gekozen dat het advies van de bonden er nog toe moet doen.
De ondernemingsraden die bij de fusie betrokken zijn hebben het recht om het advies van de bonden te kennen voordat ze zelf hun advies uitbrengen over de fusie. Zo dienen de hoofdlijnen van het sociaal plan dat tussen bonden en ondernemers wordt afgesproken duidelijk te zijn voordat de OR met zijn advies komt. Een definitieve overeenkomst kan na het advies van de OR worden afgesloten.
 
Bemiddeling
Bij twijfel over een juiste toepassing van de gedragsregels kan ook voor bemiddeling worden gekozen in plaats van een formele procedure bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Deze geschillencommissie beslist over geschillen over de toepassing van de regels.
 
Zelf het ‘SER-besluit Fusiegedragsregels 2015 ter bescherming van de belangen van in de onderneming werkzame personen’ lezen? Klik hier