Er wordt fors gediscrimineerd bij sollicitaties

Eén van de zorgtaken die de wet aan elke ondernemingsraad stelt is die van het tegengaan van discriminatie. En op dat terrein is er flink wat werk te doen, want oudere werknemers en werknemers met een migrantenachtergrond worden twee keer minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtone Nederlanders onder de 35 jaar. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) liet uitvoeren en hij treft maatregelen. Wat kan de OR zelf doen?
 
Het ministerie heeft een team dat bij werkgevers controleert of er voldoende aan het tegengaan van discriminatie wordt gedaan en wordt een speciale campagne gestart. Ook worden contracten van de overheid met bedrijven die discrimineren ontbonden. Er komt onderzoek naar de inhoud van cao’s op het gebied van het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van diversiteit. 
Tientallen werkgevers gaan jongeren van allochtone afkomst in dienst nemen en er wordt door Asscher ruim 100 miljoen Euro beschikbaar gesteld om oudere werknemers in dienst te nemen. Op die manier probeert de overheid discriminatie tegen te gaan.
 
De ondernemingsraad kan zelf vaststellen of er sprake is van diversiteit in de het personeelsbeleid. Worden er allochtone werknemers aangenomen? Zijn het alleen maar jongeren die vacatures mogen opvullen, of komen er ook ouderen aan bod? Het is bij wet verboden om op leeftijd en afkomst te discrimineren. Als daar wel sprake van blijkt te zijn, dan kan de bestuurder daarop aangesproken worden. Spreek af dat de OR toezicht wil houden op de manier waarop vacatures worden vervuld, zodat de bestuurder kan laten zien dat er niet gediscrimineerd wordt.
Eventuele klachten kunnen bij het College voor de Rechten van de Mens worden ingediend door belanghebbenden. 
 
Zelf de brief van de minister aan de Tweede Kamer lezen over de stand van zaken over de bestrijding van discriminatie? Klik hier