Hoe de Wet werk en zekerheid ontdoken wordt

Van Zeeuwen wordt beweerd dat ze op de kosten letten, maar sommige werkgevers kunnen er ook wat van. Ze houden langdurige zieke medewerkers onbetaald in dienst, zodat er geen transitievergoeding betaald hoeft te worden. En als die medewerkers de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, dan wordt de arbeidsovereenkomst van rechtswege ontbonden en vervalt de verplichting om een transitievergoeding uit te keren. Als een werkgever deze ontduikingsroute gebruikt zal hij eerst bij de OR om instemming moeten vragen. De ondernemingsraad heeft in dat geval sterke argumenten om niet in te stemmen.
 
Wanneer een medewerker twee jaar arbeidsongeschikt is, dan kan de werkgever via het UWV ontslag aanvragen. Als dat ontslag wordt verleend, dan is de werkgever vervolgens een transitievergoeding verschuldigd. Die kan maximaal € 75.000 bedragen (of en jaarsalaris als dat hoger is). Door een werknemer officieel – maar onbetaald – in dienst te houden is er geen sprake van ontslag en is een transitievergoeding niet aan de orde. 
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is ‘not amused’. Hij vindt dat er sprake is van slecht werkgeverschap als werkgevers op deze manier de wet omzeilen.
 
Instemmingsverzoek
Om langdurig zieke medewerkers in onbetaald dienst te houden is een instemmingsverzoek aan de OR noodzakelijk. Het betreft immers een wijziging van een regeling op het gebied van verzuim en re-integratie (WOR – artikel 27, 1e lid, onderdeel d). Als de ondernemingsraad – gemotiveerd en wel – niet instemt, zal de bestuurder naar de kantonrechter moeten om vervangende instemming te krijgen. En er is alle kans dat de kantonrechter die niet geeft, die zal vast niet willen meewerken aan het ontduiken van een andere wet.