Staken hoeft niet meer te worden aangekondigd

Vakbonden hoeven hun acties niet meer van te voren te melden. Dat is het gevolg van en uitspraak door de Hoge Raad. Voorheen mocht het staken alleen worden ingezet als andere (actie)middelen niet langer toereikend bleken. Wat voor rol heeft de OR eigenlijk met stakingen?
 
Een artikel (6, lid 4) uit het Europees Sociaal Handvest bleek voor de Hoge Raad doorslaggevend in de motivering van de uitspraak. Daarin wordt het recht benoemd ‘van werknemers en werkgevers op collectief optreden in gevallen van belangengeschillen, met inbegrip van het stakingsrecht, behoudens verplichtingen uit hoofde van reeds eerder gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten’. 
De raad zag geen reden om het begrip ‘collectief optreden’ beperkt uit te leggen, zodat vakorganisaties vrij zijn om zelf keuzes te maken in de middelen die ingezet worden om doelen te bereiken. 
 
OR en stakingen
Ondernemingsraden kunnen zelf ook een staking uitroepen en de collega’s mobiliseren om de actie te ondersteunen. Of de bestuurder daar blij mee zal zijn, dat staat te bezien. Een dergelijke actie zal ongetwijfeld een langdurige invloed hebben op de overlegrelatie tussen bestuurder en OR. En collega’s die het werk neerleggen ontvangen geen loon in het geval dat de OR een staking of werkonderbreking uitroept.
Daarom zullen ondernemingsraden een staking doorgaans aan de vakorganisaties overlaten. Dat heeft ook als voordeel dat een geregistreerde staker uit de stakingskas van de bond betaald kan worden. Ondernemingsraden kunnen de doelen van de bonden – bijvoorbeeld een betere cao, behoud van werkgelegenheid e.d. – onderschrijven en hun achterban mobiliseren om mee te doen aan de acties. De kracht van het collectief is in dergelijke gevallen behoorlijk belangrijk.
 
Zelf de uitspraak van de Hoge Raad lezen? Klik hier