1 juli 2015: welke maatregelen gaan er in?

Zo halverwege het kalenderjaar worden traditioneel allerlei wetten van kracht. Zo ook op 1 juli 2015. Vanaf die datum is het tweede deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd, maar zijn ook Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van toepassing geworden.

 
Deel 2 van de Wet werk en zekerheid
Ketenbepaling
De ketenbepaling voor flexibel personeel is aangepast, zodat na drie tijdelijke contracten of een dienstverband van twee jaar (wat eerder komt) recht ontstaat op een vast dienstverband. Of dat daarna de arbeidsrelatie wordt beëindigd. De keten van arbeidsovereenkomsten wordt onderbroken bij een contractonderbreking van minimaal zes maanden. Na die periode zou opnieuw in twee jaar tijd maximaal tijdelijke arbeidsovereenkomsten afgesproken kunnen worden.
 
Ontslag
Vooral op het gebied van het ontslag zijn nieuwe regelingen van kracht geworden. Er zijn nog maar twee routes voor ontslag: de eerste gaat via het UWV in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor alle andere redenen is een procedure bij de kantonrechter de aangewezen route. Ontslag met wederzijds goedvinden blijft natuurlijk ook altijd mogelijk.
 
Transitievergoeding
En als er ontslagen wordt, dan ontstaat er recht op een transitievergoeding. De hoogte daarvan is wettelijk vastgelegd en daardoor ontstaat er voor het eerste een wettelijk recht op een vergoeding bij ontslag. Er zijn uitzonderingen op dit recht, bijvoorbeeld voor de groep medewerkers onder de 18 die minder dan 12 uur per week werken. Ook dient er langer dan twee jaar een arbeidsovereenkomst te hebben bestaan voordat het recht op de transitievergoeding ontstaat. De werkgever kan de vergoeding verlagen doordat hij reeds gemaakte kosten voor de werknemer van de vergoeding mag aftrekken. Er is overgangsrecht van toepassing.
 
Recht op scholing
De werkgever wordt verplicht om aan zijn werknemers scholing te bieden die noodzakelijk is voor het uitoefenen van zijn functie. Daar zal vooral in ontslagzaken op gelet gaan worden.
 
WW-regels aangepast
Een werknemer met een WW-uitkering moet na zes maanden al het werk aanvaarden waarvoor hij of zij wordt aangenomen, ook al is het niet in de branche waarvoor hij/zij is opgeleid. 
 
Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
Een werknemer mag kort- en langdurend zorgverlof niet alleen opnemen voor een ouder, partner of (pleeg)kind, maar ook voor broer en zus, grootouder, kleinkind, huisgenoot, buren of een ander persoon uit de sociale omgeving. Langdurend zorgverlof is ook op te nemen voor de noodzakelijke zorg bij ziekte en hulpbehoevendheid. Er hoeft niet langer sprake te zijn van een levensbedreigende ziekte.
 
Wet aanpak schijnconstructies
De Belastingdienst kan organisaties door een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid aansprakelijk stellen voor het uitbetalen van het correcte loon aan uitzendkrachten en (onder)aannemers.
Inspectie SZW kan overtreders daarvan beboeten. Ook mag Inspectie SZW de inspectiegegevens van organisaties die zich niet aan de wet houden – op basis van ‘naming & shaming’ – openbaar maken.