Verdere uitwerking Wet werk en zekerheid

In de vorm van die publicaties in de Staatscourant heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verdere uitwerking gegeven aan de regels voor het nieuwe ontslagrecht, de manier waarop dat bij het UWV is geregeld en de (overgangs)bepalingen van de transitievergoeding. En dat werd tijd, want op 1 juli a.s. gaan de nieuwe regels in. Voor elke ondernemingsraad is het van belang dat de werkgever zijn ontslagbeleid aan de nieuwe regels aanpast, maar daarvoor eerst de instemming van de OR krijgt. Voor het wijzigen van een ontslagregeling is de instemming van de OR verplicht.
 
Ontslagregeling
In de publicatie zijn regels vastgelegd over:
 • de redelijke grond voor ontslag, waaronder het ontslag van uitzendkrachten en ontslag bij uitbesteding van werkzaamheden. De regels maken het niet mogelijk om in dat laatste geval tot ontslag over te gaan als dat bedoeld is ter vervanging van vaste werknemers door flexibele en goedkopere arbeidskrachten;
 • het bepalen van de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag op basis van het afspiegelingsbeginsel (en de uitzonderingen die daar op mogelijk zijn);
 • de wederindiensttredingsvoorwaarde (nieuwe flexibele contracten mogelijk na een onderbreking van zes maanden);
 • de gelijkstelling bij ontslag van payrollwerknemers met gewone werknemers bij een opdrachtgever (reeds op 1-1-2015 al van kracht geworden door wijziging van het Ontslagbesluit)
 • de voorwaarden waaronder het betalen van een transitievergoeding bij een ontslag wegens een slechte financiële positie niet hoeft door kleine werkgevers (overgangsregeling die geldig is tot 1 januari 2020) en regels wie daarvoor als kleine werkgever in aanmerking komt.
 • De herplaatsing van werknemers in een andere passende functie, wat onder een passende functie wordt verstaan en over de termijn voor herplaatsing;
 • de vaststelling van de werkgebieden van de Wet melding collectief ontslag.
 
De Ontslagregeling is hier te downloaden.
 
Regeling UWV ontslagprocedure
Het UWV moet zich vanaf 1-7-2015 aan aangepaste regels gaan houden om toestemming tot ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid (na 2 jaar ziekte) te verlenen.
 
De Regeling UWV ontslagprocedure bevat regels over:
 • het indienen door de werkgever van een verzoek om toestemming voor ontslag;
 • de reactietermijnen daarop voor werkgevers en werknemers;
 • de manier waarop de ontslagadviescommissie betrokken is (alleen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en die betrokkenheid noodzakelijk is);
 • een verbod om toestemming tot ontslag te verlenen als er sprake is van een opzegverbod (bij ziekte bijvoorbeeld)
 
De Regeling UWV ontslagprocedure is hier te downloaden.