Gefaseerde besluitvorming levert probleem op voor de medezeggenschap

Veel ingrijpende besluiten in organisatie worden in verschillende fasen genomen. Bijvoorbeeld eerst een wijziging in de organisatiestructuur en daarna een daarop aangepast personeelsplan. Die werkwijze stelt de medezeggenschap soms voor problemen om op deze manier de voorgenomen besluit van advies te voorzien. 
 
Als een Provincie zijn groenvoorziening wil reorganiseren, zodat de afdeling wordt gesplitst en bij andere (bedrijfs)onderdelen in de provincie wordt ondergebracht. De OR krijgt twee adviesaanvragen die beide beargumenteerd en wel van een negatief advies worden voorzien. De adviesaanvraag rammelt wat de OR betreft in de motivatie voor het besluit en het blijft onduidelijk wat de gevolgen ervan voor het personeel zijn.
Daarop reageert de Provincie in het besluit dat er een onderscheid wordt gemaakt in de twee adviesaanvragen: eerst de wijziging van de structuur, daarna de wijzigingen voor het personeel.
Uiteindelijk besluit de OR naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam te stappen.
 
De Ondernemingskamer geeft de OR gelijk op de meeste van de ingebrachte bezwaren. De beoogde nieuwe structuur rammelt, omdat niet duidelijk is dat een aantal gemeenten het eens zijn met de gekozen oplossing. Daarmee komt het voortbestaan van de groenvoorziening in het gedrang. Ook m.b.t. de onduidelijkheid over personele gevolgen krijgt de OR gelijk. De OK maakt korte metten met het bezwaar van de Provincie dat in eerdere situaties ook gefaseerd is geadviseerd en besloten. Daarmee is die werkwijze niet standaard van toepassing in de medezeggenschap tussen Provincie en OR.
De OK vindt dat het de bestuurder vrij staat om besluitvorming (en daardoor ook het adviestraject) gefaseerd vorm te geven, maar dat mag niet tot gevolg hebben dat de OR wordt belemmerd in de uitvoering van zijn taak en het dus mogelijk blijft om effectieve medezeggenschap te hebben.
Ook mag – wat de OK betreft – de opsplitsing in afzonderlijke besluiten over dezelfde organisatie er niet toe leiden dat het overzicht over de gevolgen voor de bestaande organisatie in zijn totaliteit onvoldoende duidelijk is.
De OK verplicht dat de intrekking van het besluit door de ondernemer.
 

Gefaseerde besluitvorming van het adviesrecht van de OR

De wetgever heeft het artikel 24-overleg onder meer bedoeld voor het maken van afspraken tussen OR en bestuurder over de wijze waarop de raad betrokken kan worden bij de voorgenomen besluiten. Het voordeel van gefaseerde besluitvorming is dat telkens advies kan worden gegeven tijdens het besluitvormingstraject. De OR zou dat kunnen doen als een voorlopig advies met de afspraak dat het definitieve advies wordt gegeven zodra alle informatie over besluit, personele gevolgen en de maatregelen om die gevolgen op te vangen bekend zijn. Het heeft het voordeel dat de bestuurder rekening kan houden met de zienswijze van de OR en eventueel zijn uiteindelijke besluit daarop aanpast.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier