Eindelijk Huis voor klokkenluiders

Er komt een onafhankelijk instituut dat als Huis voor de klokkenluiders gaat fungeren. De leden worden door de Tweede Kamer benoemd en het Huis wordt geen onderdeel van de Nationale ombudsman. Het Huis voor de klokkenluiders kan zelf onafhankelijk onderzoek doen naar misstanden bij de overheid, bedrijven en organisaties.
 
De klokkenluider beter beschermd
Werknemers die een misstand in hun organisatie melden, kunnen straks niet meer vanwege die reden worden ontslagen. Er komt altijd een onderzoek naar de melding en zo nodig ook naar de manier waarop de werkgever en andere betrokkenen de klokkenluider hebben behandeld.
Al eerder had de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat echter in de Eerst Kamer op bezwaren stuitte. Daarop hebben de initiatiefnemers de voorstellen aangepast.
 
Verplichte regeling voor melden van misstanden
Bedrijven en organisaties worden verplicht een interne regeling voor het melden van misstanden op te stellen. Als die regeling wordt ingevoerd, dan is het instemmingsrecht van de OR van toepassing, omdat het hier draait om een klachtenregeling (WOR, artikel 27, 1e lid, onderdeel j).
Als melders geen gehoor vinden kunnen ze advies vragen bij het Huis voor klokkenluiders. Die bekijkt welke instantie de klacht kan onderzoeken. Het Huis kan ook zelf een onafhankelijk onderzoek starten en aanbevelingen doen om de misstand weg te nemen. Het Huis kan bovendien onderzoek doen naar de manier waarop een klokkenluider is behandeld. Na de melding en gedurende de onderzoeken kan een klokkenluider niet worden ontslagen of op een andere wijze worden benadeeld.