Voorstel om WOR aan te passen

Tweede Kamerlid Keklik Yücel (PvdA) heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor het aanpassen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en het Burgerlijk Wetboek (BW) om daarmee de gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen. Of het voorstel kans maakt om aangenomen te worden is nog de vraag, want de Raad van State heeft in haar advies daarover vastgesteld dat die gelijke beloning al voldoende in de wetgeving is geregeld.
 
Het voorstel
Het wetsvoorstel wil de gelijke beloning van vrouwen te bevorderen door de positie van ondernemingsraden te versterken. Door wijziging van het instemmingsrecht op belonings- of functiewaarderingssystemen (artikel 27, 1e lid, onderdeel c) moeten ondernemingen ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad informatie verstrekken over de beloningsverhouding tussen mannen en vrouwen binnen dezelfde functiegroep. Ook moet een onderneming verantwoording afleggen in het jaarverslag over eventuele beloningsongelijkheid en de maatregelen die hiertegen genomen worden.
 
De Raad van State maakt in het advies onderscheid tussen beloningsverschillen en beloningsongelijkheid. Van dat laatste is sprake als voor het zelfde werk een andere beloning wordt betaald. De beloningsverschillen worden vooral gezien als een economisch begrip, waarbij vrouwen gemiddeld minder verdienen dan mannen, maar het niet gaat over gelijkwaardig werk dat daarvoor gedaan moet worden.
De Raad van State vindt dat er al genoeg wetgeving in werking is om gelijke beloning af te dwingen en te controleren. Extra bevoegdheden voor de OR worden daarom niet nodig geacht. Een medewerker kan naar het College voor de Rechten van de Mens en eventueel naar de rechter stappen om over ongelijke beloning te laten oordelen. Ook geldt het instemmingsrecht van de OR al bij het instellen, wijzigen of intrekken van een beloningssysteem. Ook het privacyaspect speelt een rol; want om zelf te kunnen vaststellen of er inderdaad gelijk beloond wordt is inzage in de inkomens van medewerkers noodzakelijk. De Raad van State vindt dat ongewenst. 
De initiatiefnemer krijgt het advies om zijn voorstel te heroverwegen.
 
  • Zelf het voorstel van Keklik Yücel  lezen? Klik hier
  • Zelf het advies van de Raad van State lezen? Klik hier
 

6 reacties

  1. 3anglo-indian op 19 juni 2022 om 02:31

    3working  2. 3estuary op 4 juli 2022 om 18:11

    2contractor  3. dissertation methodology op 5 juli 2022 om 17:12


  4. help with dissertation op 5 juli 2022 om 22:01