Arboverplichtingen worden verzaakt

Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) heeft een het rapport ‘Arbo in bedrijf’ over 2014 gepubliceerd. De naleving van de arboverplichtingen door bedrijven en organisaties laat nog veel te wensen over. Het rapport kan voor de OR aanleiding zijn om die naleving op de overlegagenda met de bestuurder te zetten. De ondernemingsraad heeft immers de taak om naleving van de arboregels te bevorderen. Zo kan het zijn dat er in uw organisatie geen preventiemedewerker is aangesteld. Dat is volgens het rapport in 57 procent van de bedrijven het geval.
 
RI&E- en Plan van aanpak-verplichtingen slecht nageleefd
Meer dan de helft van de bedrijven voert geen RI&E uit en maar 38 procent heeft een Plan van aanpak waarin de maatregelen beschreven staan om de geconstateerde risico’s uit de RI&E aan te pakken. Voor zowel de RI&E als het Plan van aanpak heeft de bestuurder de instemming van de ondernemingsraad nodig.
 
Ziekteverzuim & arbodienstverlening
Op het gebied van het ziekteverzuim worden de verplichtingen beter nageleefd. Zo’n driekwart van de bedrijven heeft beleid op dat gebied en heeft een contract met een arbodienst voor de wettelijk verplichte ondersteuning bij een aantal arbotaken.
 
OR: doe er wat aan
Wanneer een OR constateert dat de naleving van de arboregels in bedrijf of organisatie te wensen overlaat, dan kan de OR zelf maatregelen nemen om daar verandering in te krijgen. Natuurlijk is de eerste stap om de bestuurder in een overlegvergadering te wijzen op de wettelijke eisen op dat gebied. Vraag hem om daarover z.s.m. besluiten voor te bereiden. Leg ook uit dat de ondernemingsraad graag meedenkt, -praat en –beslist. Bijvoorbeeld in de vorm van instemmingsverzoeken voor het contract met de arbodienst, de organisatie van de risico-inventarisatie en –evaluatie of het Plan van aanpak.
Als de bestuurder daartoe niet bereid is, dan kan een melding aan Inspectie SZW worden overwogen. Die zal de bestuurder – wat minder vrijblijvend – kunnen wijzen op het nakomen van de arboafspraken en zal daar ook op controleren.
 
Zelf ‘Arbo in bedrijf 2014’ lezen? Klik hier