Aanzeggen bij flexibel contract

Een aanzegger is volgens de woordenboeken een begrafenismedewerker die bij familie, buren komt vertellen dat er iemand overleden is. Maar dit beroep krijgt er door de Wet werk en zekerheid (WWZ) een nieuwe betekenis bij. De WWZ verplicht namelijk elke werkgever om voordat een tijdelijke contract afloopt aan zijn werknemer tijdig te laten weten of zijn contract verlengd wordt of niet. De wet heeft het over een aanzegtermijn.
 
Er geldt een wettelijke aanzegtermijn van één maand voordat een de tijdelijke arbeidsovereenkomst van zes maanden of langer eindigt. En als de werkgever dat vergeet of niet doet, dan heeft de werknemer recht op een bruto maandsalaris. Het aanzeggen klinkt als een verbale aangelegenheid, maar dient één maand voor afloop van de tijdelijke arbeidsovereenkomst schriftelijk (e-mail mag ook) te gebeuren. De werkgever zal een administratie moeten bijhouden om tijdig zijn personeel te kunnen aanzeggen over het stoppen of verlengen van de arbeidsovereenkomst.
Er is nu duidelijkheid over hoe de berekening in zijn werk gaat.
 
Rekensom
De vergoeding bij het niet nakomen van de aanzegtermijn gaat uit van het brutoloon van de werknemer x de overeenkomen arbeidsduur per maand. Daarbij tellen vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen niet mee. Als er met loon uit provisie of stukloon wordt gerekend, dan telt het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden mee en moet bij het brutoloon worden opgeteld. Als het contract minder dan 12 maanden duurde, dan wordt het gemiddelde berekend van provisie of stukloon gedurende zijn contract.
Bij oproepkrachten wordt een gemiddelde berekend van de arbeidsduur gedurende de laatste 12 maanden, en bij een contract over minder dan 12 maanden wordt een gemiddelde over de contractduur berekend. 
Bij het berekenen van de arbeidsduur tellen ziekte- en verlofperioden net mee, maar als de periode waarin een werknemer niet heeft gewerkt in totaal een maand of langer is, dan moeten er één of meerdere maanden voorafgaand aan de afgelopen 12 maanden ook worden meegenomen bij het bepalen van de arbeidsduur, maar alleen als de arbeidsovereenkomst langer duurde dan 12 maanden. Het kan voorkomen dat een aanzegboete betaald moet worden, terwijl de arbeidsovereenkomst wel wordt voortgezet. De werkgever was in dat geval te laat met melden dat hij de arbeidsovereenkomst wil voorzetten. Met ‘het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt’ wordt het moment bedoeld waarop de arbeidsovereenkomst waarvoor de aanzegtermijn in acht genomen moest worden van rechtswege zou eindigen.
 
De werkgever moet ook aan zijn werknemer laten weten onder welke voorwaarden hij het contract wil verlengen. Doet hij dat niet, dan gelden dezelfde voorwaarden als van het eerdere contract. Een aanzegboete is dan aan de orde als hij tijdig heeft gemeld dat hij de arbeidsovereenkomst wil verlengen.