Inspectie SZW gaat minder controleren in 2015

In 2015 gaat Inspectie SZW minder arbocontroles uitvoeren. Dat staat te lezen in het Jaarplan 2015 van deze voormalige Arbeidsinspectie. Ook voor dit jaar heeft de Inspectie speerpunten voor de controles vastgesteld. En… als de Inspectie besluit om langs te komen, dan heeft de OR het recht om de Inspecteur bij zijn inspectie te vergezellen.
 
De Inspectie kiest er voor om organisaties die stelselmatig arboregels overtreden aan te pakken. Ze gaan selectiever onderzoek doen naar de oorzaken van arbeidsongevallen. De keuzes om niet alles te doen is vooral ingegeven door de bezuinigingen bij de Inspectie. Vanaf het kabinet Rutte I zijn komende jaar 160 voltijdsbanen ingeleverd. Het aantal onderzoeken daalt van 17.500 in 2014 naar 16.000 à 17.000 in 2015. De Inspectie zal niet ieder ongeval onderzoeken, maar keuzes maken in wat wel en wat niet nader onderzoek behoeft. 
Zo wordt ook niet langer apart gecontroleerd op de naleving van de Europese regels voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. De aanvullende RI&E (ARIE) die voor deze bedrijven nodig is wordt meegenomen bij de reguliere controles.
 
Eerst even bellen
Nieuw is ook de werkwijze om eerst met bedrijven en organisaties te bellen om navraag te doen naar de aanwezigheid van een preventiemedewerker en de RI&E. Als die aanwezig zijn, dan is dat zeker aanleiding voor een bezoekje door de Inspectie.
 
Vergezelrecht OR
De ondernemingsraad heeft het recht om de Inspecteur te vergezellen bij zijn inspectie (Artikel 12, lid 3b). Zo kan de OR zelf vaststellen welke overtredingen door de Inspectie worden opgemerkt. Doorgaans zal – bij een onverwachte inspectie – de Inspecteur vragen of een OR-lid aanwezig is om met de Inspecteur mee te lopen. De ondernemingsraad heeft ook recht op een kopie van de rapporten die de inspectie aan de ondernemer stuurt. Dat geldt ook voor eisen of boetes die de Inspectie kan opleggen. 
De ondernemingsraad heeft ook de mogelijkheid om – indien noodzakelijk – een onderzoek door de Inspectie te vragen. Die zal daar zo spoedig mogelijk gehoor aan moeten geven.
 
Zelf het jaarplan 2015 van de Inspectie SZW lezen? Klik hier