Hoe gaat dat met de transitievergoedingen?

Op 1 juli 2015 worden werkgevers verplicht om een transitievergoeding te betalen aan personeel waarmee de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Maar aan het uitkeren van die vergoeding zijn wel de nodige voorwaarden verbonden.
 
Alleen werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest komen in aanmerking voor de transitievergoeding. Ook als er in die periode eerst via een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gewerkt. Een transitievergoeding is alleen verplicht als het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt. Vertrekt de werknemer uit eigener beweging, dan is de vergoeding niet verplicht.
 
De werkgever heeft geen geld
Een werkgever hoeft de transitievergoeding is niet te betalen als sprake is van surseance van betaling of faillissement, of als ten aanzien van de werkgever een schuldsaneringsregeling is getroffen. maar het zou ook kunnen dat de vergoeding in termijnen wordt betaald als een betaling in één keer onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering heeft.
 
Jonge medewerkers
Er gelden ook speciale regels bij het ontslag van jonge werknemers. Zo hoeft er geen vergoeding betaald te worden als het contract voor hun 18e verjaardag afloopt. Ook tellen de maanden waarin minder dan 12 uur per week is gewerkt niet mee voor de vergoeding. Het is aannemelijk dat voortaan de vakkenvullers in de supermarkt contracten krijgen van 12 uur of minder en die vlak voor hun 18e verjaardag zullen aflopen.
 
De transitievergoeding in de CAO
Ook CAO’s kunnen bepalingen bevatten over het toekennen van een transitievergoeding. Er kan daarin afgeweken worden van wat de Wet werk en zekerheid daarover zegt. Het is dus van belang om de CAO op dit punt te kennen.
 
Zieke werknemers
Als een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt is geweest kan hij worden ontslagen. Vanaf 2015 heeft ook deze werknemer recht op een transitievergoeding en wordt de periode dat hij ziek is gewoon meegeteld voor het berekenen van de hoogte van de vergoeding.