Wie vallen er onder de Participatiewet?

Bedrijven en organisaties moeten – in ieder geval vanaf 2015 – aan de slag met het in dienst nemen van werknemers met een arbeidshandicap. Bedrijfsleven en overheid streven er naar om in de komende jaren samen 125.000 banen voor deze doelgroep te creëren. Maar… wie vallen er precies onder deze doelgroep?
 
Werkgevers kunnen bij het UWV opvragen wie er in het doelgroepenregister staan. Een medewerker die uit dat register wordt aangenomen telt dan mee voor het te behalen quotum. 
Het is de gemeente die voortaan aan het UWV om een arbeidskundig onderzoek kan vragen als vermoed wordt dat een werknemer niet zelfstandig in staat is om het wettelijk minimum loon te verdienen. In dat onderzoek wordt gekeken naar de medische, sociale en gedragsaspecten van de werknemer. Als blijkt dat hij niet in staat is om zelfstandig dat minimumloon te verwerven, dan wordt hij opgenomen in het doelgroepenregister. In het register worden ondermeer de volgende werknemers opgenomen:
  • Iemand met een Wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) die in dienst treedt of gedetacheerd wordt bij een reguliere werkgever.
  • Iemand die in de Wajong zit en niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is.
Een werkgever kan aan het UWV vragen of een sollicitant in dat register voorkomt. Zo telt een aangenomen medewerker uit dat register mee voor het quotum.
 
Ondernemingsraad: kijk eens wat er wel mogelijk is.
Elke OR heeft de wettelijke taak (lees artikel 28 van de WOR er maar op na) om de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapte medewerkers te bevorderen. Agenderen voor overleg met de bestuurder is dan ook de eerste stap die daarvoor gezet kan worden, want als de vrijwillige quotumafspraken niet werken, dan zal de overheid vanaf 2018 boetes aan ondernemers gaan opleggen van € 5000 voor elke vacature die feitelijk door iemand uit het register opgevuld had kunnen worden.
Een veel voorkomende valkuil – ook voor de OR –  in de discussies over de inzet van arbeidsgehandicapten is de focus op wat er niet kan in plaats van wat er wel mogelijk is. Er wordt gedacht in belemmeringen in plaats van mogelijkheden. ‘Bij ons kan dat niet. Wij zijn er geen geschikte werkgever voor’ is dan vaak te horen. Toch blijkt er meer mogelijk dan eerst gedacht, als de aandacht gericht wordt op wat er wel mogelijk is. Elke ondernemingsraad kan daarvoor aandacht vragen en krijgen.