Eerste Kamer akkoord met Participatiewet

Op 1 juli 2014 heeft de Eerste Kamer de invoeringswet Participatiewet aangenomen. Door de wet moeten in de komende jaren 100.000 banen in het bedrijfsleven gerealiseerd worden voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook de overheid creëert nog eens 25.000 banen voor deze doelgroep.
Voor de ondernemingsraad betekent dit werk aan de winkel, want er zal ongetwijfeld een wijziging nodig zijn in het aannamebeleid van organisaties en bedrijven om dat mogelijk te maken. Daarvoor is een instemmingsverzoek nodig.
 
Van drie naar één regeling
Als op 1 januari 2015 de wet in werking treedt valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen onder één regeling. Nu is zijn er nog drie regelingen van kracht: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. Volgens de wet kan iemand werken als hij voor 20 procent of meer arbeidsmogelijkheden heeft om tegen loonwaarde werk te verrichten. Bij de sociale werkplaatsen worden geen nieuwe arbeidkrachten aangenomen. Het is de bedoeling dat op termijn voor maximaal 30.000 mensen zo’n arbeidsplaats beschikbaar blijft.
 
Vrijwillig verplicht
Het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten is in eerste instantie een vrijwillige aangelegenheid, maar de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Mw. Klijnsma heeft tegelijkertijd een wetsvoorstel ingediend dat het opleggen van boetes mogelijk maakt als er onvoldoende banen in het bedrijfsleven ontstaan. De sociale partners hebben afgesproken dat er in 2014 en 2015 jaarlijks 5000 banen in het bedrijfsleven worden gecreëerd en bij de overheid 2500. Als dat quotum op 1-1-2016 niet is gehaald treedt de Quotumwet in werking. Die wet bepaalt dat elk bedrijf met meer dan 25 medewerkers een bepaalt percentage (quotum) aan arbeidsgehandicapten in dienst moet hebben. En als dat niet het geval is, dan kan een boete per niet opgevulde arbeidsplaats worden opgelegd. Het boetebedrag zal wel eens op kunnen lopen tot € 5000 per niet ingevulde arbeidsplaats.
 
Werk aan de winkel voor de ondernemingsraad
Een instemmingsverzoek om een regeling voor de aanstelling van personeel aan te passen ligt voor de hand. Agendeer de invoering van de Participatiewet tijdig voor het overleg met uw bestuurder. Hij zal daar meer toe bereid zijn als hij weet dat er een loonkostensubsidie beschikbaar is voor het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de loonwaarde van de medewerker. De loonwaarde wordt – op basis van een verordening – op de werkplek vastgesteld door de gemeente. Voor werkgever en OR is het daarom verstandig om die verordening te kennen.
 
Bedrijven zullen op zoek moeten naar mogelijkheden om personeel met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dat zal niet altijd meevallen, maar als de valkuil ‘denken in onmogelijkheden’ vermeden wordt zijn er mogelijkheden te vinden. 
De invoering van de Participatiewet geeft de OR ook een steuntje in de rug bij het uitvoeren van zijn zorgtaken uit de WOR. In artikel 28 wordt bepaald dat de OR de arbeidsdeelname van gehandicapten dient te bevorderen. Betrek uw achterban bij de voorstellen door te vragen naar welke mogelijkheden er zijn om arbeidsgehandicapte medewerkers aan het werk te helpen.