Ondernemers op fusie- en overnamepad

Zo’n 40 procent van de ondernemers in Nederland verwacht in de komende drie jaar een overname of fusie. Deze uitkomst uit een jaarlijks terugkerend onderzoek vraagt dus om alerte Ondernemingsraden die de bestuurder op strategisch niveau van advies voorzien.
 
Zo’n driekwart van deze bedrijven richt zich op Nederlandse overnames of fusies. De overige bedrijven zoeken daarvoor in het buitenland. Bestuurder horen hun plannen tijdig aan de OR kenbaar te maken, bijvoorbeeld tijdens de overlegvergadering over de algemene gang van zaken. Dat is ook het ideale moment voor de OR om tegelijkertijd afspraken te maken over de wijze waarop de OR betrokken wordt bij de plannen. Alleen op die manier is tijdige invloed mogelijk op het voornemen van de bestuurder.
 
De Ondernemingsraad heeft adviesrecht bij overnames en fusies. In zijn inhoudelijke advies kan de OR zelf aangeven onder welke voorwaarden een overname of fusie doorgang kan vinden. In veel gevallen zullen de fusiegedragsregels van de SER van toepassing zijn. Dat is vooral voor de profitsector het geval. De regels verplichten de ondernemer om tijdig melding te maken van zijn voornemen bij de vakorganisaties. Die zullen op hun beurt vooral naar de personele gevolgen van de plannen kijken en daar zonodig een sociaal plan voor willen afspreken.
 
Zelf het rapport lezen? Klik hier