Invoering Werk en zekerheid in de praktijk

De Eerst Kamer is druk met het behandelen van het Wetsvoorstel werk en zekerheid. Vooral omdat de tijd dringt; de eerste wijzigingen zouden al op 1 juli 2014 van kracht moeten zijn. Als het voorstel door de Eerste kamer wordt aangenomen zal daarin rekening gehouden worden met wat er in CAO’s is afgesproken. Het wetsvoorstel bevat een overgangsregeling voor proeftijd en ketenbepaling als de afspraken op dat gebied in CAO’s afwijken van wat er in de wet staat. Voor afspraken over het concurrentiebeding in tijdelijke arbeidsovereenkomsten geldt geen overgangstermijn.
 
Proeftijd
Vanaf 1 juli 2014 is het niet meer toegestaan om een proeftijd op te nemen in contracten die een half jaar of korter duren. Maar als in de CAO daar andere afspraken staan, dan mag de werkgever die aanhouden tot aan het einde van de looptijd van de CAO of tot uiterlijk tot 1-1-2016. 
 
Ketenbepaling
Vanaf 1 juli 2015 mag een werkgever nog maar drie tijdelijke contracten in twee jaar aan een werknemer geven. Daarna heeft de werknemer recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Maar als de CAO afwijkt van wat er in de Wet werk en zekerheid komt te staan, dan mag daar nog tot 1 juli 2016 van afgeweken worden. 
 
Concurrentiebeding
Er is geen overgangsregeling van toepassing voor het opnemen van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten. Vanaf 1 juli 2014 geldt dat alleen zo’n beding mag worden opgenomen bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. 
 
Check de CAO
Onderzoek in de eigen CAO welke bepalingen over proeftijd e.d. zijn opgenomen en beoordeel in hoeverre die afwijken van de nieuw in te voeren wet. Eventuele wijzigingen in de regeling in het aanstellingsbeleid is instemmingsplichtig. Spreek met de bestuurder af wanneer zo’n instemmingsverzoek verwacht kan worden.