De OR als CAO-onderhandelaar?

Op 1 april 2014 zijn meer dan 500 van de 900 CAO’s in Nederland verlopen. Dat betekent dat er voor het einde van de looptijd van de CAO nog geen nieuwe is afgesloten tussen werkgevers(verenigingen) en vakorganisaties. Dat levert geen acuut probleem op voor werknemers, omdat – op basis van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst uit 1927 – automatisch een CAO één jaar doorlooptijd heeft na het verstrijken van de afgesproken termijn. Het blijkt dat bonden er steeds moeizamer uitkomen met de werkgevers. Is er een rol weggelegd voor de Ondernemingsraden?
 
Als het aan een woordvoerder van werkgeversorganisatie AWVN ligt krijgt de OR die rol zeker. De belangrijkste reden voor dat standpunt is het vasthouden van vakorganisaties aan loonsverhoging. Daardoor worden de CAO’s niet vernieuwd. De woordvoerder verwacht dat de onderhandelingen met de OR sneller en minder dogmatisch zullen verlopen en dat werkgevers daar een voorkeur voor zullen hebben.
 
Gerdi Verbeet, ambassadeur medezeggenschap en participatie, voorzag vorig jaar ook een grotere rol voor de OR bij arbeidsvoorwaarden. Dat kan de OR vooral doen door draagvlak te creëren voor de af te spreken arbeidsvoorwaarden en hoeft niet zelf de onderhandelingen te voeren, zo was haar idee. Ze reageerde op een SER-advies waarin de SER ook niet vakbondsleden bij de salarisonderhandelingen wil betrekken, maar de OR daar geen rol in geeft.
 
Mannen en vrouwen gelijk belonen
Als het over het gelijk belonen van mannen en vrouwen gaat, krijgt de OR een rol in het bevorderen van de gelijke beloning. In Nederland verdient 16,9 procent van de vrouwen minder dan mannen voor het zelfde werk. Tweede-Kamerlid Keklik Demir-Yücel (PvdA) heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aangepast moet worden. Ze wil dat het instemmingsrecht van de OR op besluiten over belonings- of functiewaarderingssystemen wordt uitgebreid met besluiten over beleid tot het gelijk belonen van mannen en vrouwen. Ook worden 
ondernemingen verplicht ten minste een keer per jaar de OR informatie te verstrekken over de beloningsverhouding tussen mannen en vrouwen per functiegroep. Dit is een aanvulling op art. 31d WOR. Daarnaast worden ondernemingen verplicht om – voor zover verplicht door het Burgerlijk Wetboek – in hun jaarverslag cijfers te publiceren over de belonings(on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
 
Zelf het initiatiefvoorstel lezen? Klik hier