Participatiewet naar Eerste Kamer

In februari heeft de Tweede Kamer de Participatiewet aangenomen. De wet moet bevorderen dat mensen met een arbeidsbeperking in makkelijker een baan kunnen krijgen in bedrijfsleven en organisaties. Dat wordt gestimuleerd door loonkostensubsidies en een quotumregeling. Het is de bedoeling dat elke organisatie of bedrijf ten minste 5 procent van zijn personeel uit mensen met een arbeidsbeperking laat bestaan. Er wordt gemikt op 100.000 banen in het bedrijfsleven en 25.000 bij de overheid in 2026 voor deze doelgroep. In veel gevallen zal een wijziging n het beleid voor de aanname van personeel nodig zijn om deze mensen in dienst te nemen. Daarvoor zal een instemmingsverzoek bij de OR ingediend moeten worden.
 
De nieuwe wet vereenvoudigd het aantal regeling voor de mensen met een arbeidsbeperking. Nu nog zijn daarvoor de Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten), de WWB (de Wet werk en bijstand) en de WSW (de Wet sociale werkvoorziening) in gebruik.
Tot 1-1-2016 zijn bedrijfsleven en de overheid zelf op basis van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aan zet om voor deze doelgroepen banen te creëren. Als blijkt dat op die datum te weinig banen zijn gecreëerd, dan wordt een quotum vastgesteld waaraan elk bedrijf of organisatie moet voldoen (zie Quotum arbeidsgehandicapten op maat vastgesteld). Een boete voor het niet nakomen van die verplichting is dan ook mogelijk. De Participatiewet moet nog door de Eerste Kamer worden besproken voordat die vervolgens op 1-1-2015 officieel van kracht kan worden. 
 
Instemming OR nodig
Vanuit artikel 28 heeft de OR de (zorg)taak om de deelname aan het arbeidsproces van mensen met een arbeidsbeperking of minderheden te bevorderen. Denk daarom vast na over de mogelijkheden van de organisatie om deze doelgroep(en) aan werk te helpen. Zet het onderwerp tijdig op de overlegagenda met uw bestuurder, zodat er vroegtijdig gewerkt kan worden aan wat er nodig is om arbeidsdeelname mogelijk te maken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het devies!