Onduidelijke ondernemingsovereenkomst breekt OR op

Als in een convenant tussen OR en bestuurder de volgende tekst wordt opgenomen ‘voor de totstandkoming van de regeling tot toekenning van de ‘blijfbonus’ de ondernemingsraad daarover zal inlichten en in de gelegenheid zal stellen daarover te overleggen.’ dan levert dat uiteindelijk gedonder op als die ‘blijfbonus’ wordt ingevoerd. De OR stelt dat het adviesrecht heeft, de bestuurder denkt daar anders over. Het wordt eens te meer duidelijk dat een convenant of ondernemingsovereenkomst in heldere taal moet worden opgesteld en de bevoegdheden van de OR expliciet vastgelegd moeten worden.
 
De Ondernemingskamer constateert dat in de tekst van het convenant geen melding wordt gemaakt van het adviesrecht van de OR, maar dat er wel overlegd over dient te worden. Bijzonder is dat de OR zich bij het afsluiten van het convenant heeft laten bijstaan door een extern adviseur. 
 
CAO’s vaak onduidelijk
In veel CAO’s wordt aan de OR extra bevoegdheden toegekend. Veelal in de vorm van ‘in overleg’ of ‘na overleg’, maar wordt door die bewoordingen niet duidelijk of de OR in die gevallen advies- of instemmingsrecht heeft of alleen van zijn overlegrecht gebruik mag maken. Maar een enkele OR heeft vastgelegd wat precies onder deze bewoordingen moet worden verstaan. De OR doet zichzelf en de bestuurder een groot plezier door in ondernemingsovereenkomsten eenduidige afspraken vast te leggen over welke bevoegdheden de OR heeft.