Maatregelen voor flexwerkers naar Tweede Kamer

Het ‘wetsvoorstel Werk en zekerheid’ bevat een drietal gebieden in de sociale zekerheid die de komende jaren tot ingrijpende veranderingen leiden. Naast de aanpassingen van het ontslagrecht en het de ingrepen in de WW wordt ook verbetering van de rechtspositie van flexwerkers nagestreefd. De invoering van die maatregelen om de positie van flexwerkers in de organisatie te verbeteren zijn het eerst aan de beurt. Als de wet wordt aangenomen treden al op 1 juli van dit jaar de maatregelen voor de flexwerkers in werking. De Ondernemingsraad zal dan ook ongetwijfeld te maken krijgen met een aangepaste regeling voor werving, selectie en aanstelling van personeel. En voor het wijzigen daarvan is instemming van de OR noodzakelijk.
 
Eerder arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar ontstaat al recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nu hebben werknemers pas na drie tijdelijke contracten binnen drie jaar recht op een vast dienstverband. Deze nieuwe ketenbepaling geldt voor (opvolgende) contracten die per 1 juli 2014 gesloten worden. Als de werkgever vóór 1 juli een contract heeft afgesloten dat tijdens de looptijd de twee jaar overschrijdt, blijft de ‘oude’ termijn van drie jaar van toepassing.
 
Ketenbepaling
Aaneengesloten periodes van werk en geen werk kunnen tocht een keten vormen. Ook daar is wat in veranderd. De periode die ervoor zorgt dat de ketenbepaling opnieuw begint is nu drie maanden. Als een werknemer straks meer dan zes maanden niet voor de organisatie heeft gewerkt, dan begint de ketenbepaling opnieuw. Dit betekent dat u de werknemer dan weer drie tijdelijke contracten kunt geven binnen twee jaar. Van de zesmaandentermijn kan niet in de cao worden afgeweken.
 
Geen proeftijd
Met een flexwerker mag straks geen proeftijd meer afgesproken worden in een contract dat een half jaar of korter duurt. Daarnaast wordt ook in de wet opgenomen dat werkgevers geen proeftijd meer mogen opnemen in de opvolgende contracten, tenzij er voor het opvolgende contract andere vaardigheden of verantwoordelijkheden zijn vereist.
 
Concurentiebeding verboden
Met flexwerkers mag ook geen concurrentiebeding worden afgesproken, behalve als daarvoor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen bestaan. Deze bepaling mikt erop dat flexwerkers zoveel mogelijk kansen behouden op vergelijkbaar werk bij een andere werkgever.
 
Duidelijkheid over – al dan niet – verlengen van contract
De werkgever moet bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst die zes maanden of langer geduurd heeft uiterlijk één maand van te voren de werknemer informeren of hij deze overeenkomt wil voortzetten met een nieuwe. Dat geldt ook voor opvolgende contracten.
 
Ontslagvergoeding ook voor flexwerkers
Werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer komen vanaf 1 juli 2015 bij ontslag in aanmerking voor een transitievergoeding. Dat geldt ook voor werknemers met een tijdelijk contract dat na een dienstverband van twee jaar (ook bij meerdere tijdelijke contracten) niet verlengd wordt.
 
Instemming OR noodzakelijk
Het is heel wel denkbaar dat de veranderingen in de wet ook veranderingen in het aannamebeleid van de organisatie tot gevolg hebben. Daarvoor is een instemmingsverzoek noodzakelijk. Zet het personeelsbeleid voor de tijdelijke arbeidskrachten bijtijds op de overlegagenda. In ieder geval zullen de aanpassingen niet in strijd mogen zijn met wat de nieuwe wet daarover bepaald.