Nieuwe CAO-VVT komt niet unaniem tot stand

Werkgeversorganisatie AcitZ heeft met de vakbonden een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor zo’n 450.000 werknemers. Maar de Abvakabo FNV heeft voorafgaand daaraan de onderhandelingstafel verlaten en heeft het akkoord dan ook niet ondertekend. Het is dan ook de vraag of deze CAO wel algemeen verbindend voor de gehele branche zal worden verklaard.
 
De belangrijkste elementen uit het CAO-akkoord zijn:
  • Medewerkers met een nulurencontract krijgen in 2014 allemaal het aanbod voor een arbeidscontract voor een bepaald aantal uren.
  • Beperking van de inzet van oproepkrachten tot onvoorzienbare en onplanbare situaties die voortkomen uit vragen van cliënten en/of door uitval van personeel.
  • Een eenmalige uitkering van 0,8% van het jaarsalaris.
  • Een structurele loonverhoging van 1,0 % vanaf 1 januari 2014.
  • Verhoging van de eindejaarsuitkering per 1 juli 2014 met 0,2%.
 
Ook is afgesproken om het werkgelegenheidsplan van ActiZ uit te gaan voeren. Bonden en werkgevers gaan zich gezamenlijk inspannen voor behoud van werkgelegenheid, met name voor de huishoudelijke hulp in de thuiszorg. Ook is afgesproken om een Agenda voor vernieuwing van de arbeidsvoorwaarde en arbeidsrelaties te ontwikkelen
 
Abvakabo FNV ontevreden
De vakbond vindt dat het akkoord niets aan verbetering van koopkracht en doet, niets aan de grote problemen in de (thuis)zorg, zoals de loondump, de hoge werkdruk, de onzekerheid over roosters, contracten en werk en wilde daarom niet ‘tekenen bij het kruisje’. Inmiddels worden acties voorbereid om hun eisen kracht bij te zetten. Het is echter de vraag of die er voor zullen zorgen dat het akkoord dat door de andere bonden wel is ondertekend opengebroken zal worden. 
 
Algemeen verbindend verklaren
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan CAO’s algemeen verbindend verklaren voor de gehele branche. In dat geval is de CAO ook van toepassing op organisaties waarvan de werkgever geen lid is van de werkgeversorganisatie. Over het algemeen worden CAO’s algemeen verbindend verklaard (AVV) als die door alle werkgevers- en werknemerspartijen zijn ondertekend. In dit geval heeft een grote vakorganisatie zich van het onderhandelingsakkoord gedistantieerd, dus het is de vraag wat de minister zal besluiten.