Inspectie SZW controleert psychosociale arbeidsbelasting

Eén van de speerpunten waarmee de Inspectie SZW in 2014 aan de slag gaat is de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dat valt op te maken uit het Jaarplan 2014 dat door de voormalige Arbeidsinspectie is opgesteld. Bij controles wordt vooral aandacht gegeven aan werkdruk, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Voor de OR een goede reden om aan het eigen organisatiebeleid aandacht te besteden.
 
Een belangrijke reden om meer aandacht aan deze arbeidsomstandigheden te besteden is het aantal werknemers dat met psychische aandoeningen kampt. Uit cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten blijkt dat psychische aandoeningen de meest voorkomende beroepsziekte is. In 2012 vielen per 100.000 werknemers 96 werknemers uit als gevolg van bijvoorbeeld burn out of overspannenheid.
 
Ondernemingsraad en PSA
De Ondernemingsraad heeft een belangrijke taak op het gebied van PSA. Natuurlijk zijn maatregelen die agressie, pesten, werkdruk en werkstress e.d. voorkomen het eerste dat geregeld moet worden. Maar ook wat er gedaan wordt als er onverhoopt sprake is van klachten op dat gebied. Het aanstellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon en een heldere klachtenregeling zijn dan ook noodzakelijk. De OR heeft de nodige bevoegdheden op het gebied van de PSA, zoals instemmingsrecht op klachtenregeling, medewerkerstevredenheidsonderzoek, risico-inventarisatie en -evaluatie e.d. Sowieso kan de raad de PSA agenderen voor overleg met de bestuurder of kan de VGWM-commissie dat doen in haar overleg met arbocoördinator.