SER actief voor de medezeggenschap

Oktober 2013 blijkt een maand waarin de Sociaal Economische Raad (SER) nogal actief is geweest voor de medezeggenschap. Zo is op 1 oktober het SER-congres gehouden over de vernieuwing van de medezeggenschap, is het nieuwe richtbedrag voor de kosten van OR-scholing in 2014 bekend gemaakt en wordt achter de schermen gewerkt aan een aanpassing van het bekende SER-voorbeeldreglement voor de OR.
 
Vernieuwing in de medezeggenschap
Op 1 oktober heeft de SER een goed bezochte congres georganiseerd over de vernieuwing in de medezeggenschap. Twee thema’s stonden centraal: de positie van de flexwerkers in de organisatie en de vernieuwing van de medezeggenschap.
De flexibele schil aan werknemers in bedrijven en organisaties komt te weinig aan bod in de ondernemingsraden. Ze krijgen pas – tenzij anders bepaald – kiesrechten als ze langer dan 24 maanden worden ingeleend. Je komt in de OR dus nauwelijks flexwerkers tegen, terwijl ze in veel organisaties een aanzienlijke groep vertegenwoordigen. Er werd dan ook gepleit om de periode van 24 maanden te verkorten tot een half jaar. In Duitsland blijkt dat zelfs drie maanden te zijn.
Ondernemingsraden hebben in ieder geval de formele en morele plicht om te zoeken naar mogelijkheden om ook die groepen van medewerkers te vertegenwoordigen.
Het tweede deel van het congres is besteed aan de vernieuwing van medezeggenschap. Voorbeelden van organisaties waarin de medezeggenschap in kleinere eenheden georganiseerd is zijn gepresenteerd. Zo kan bij ABN AMRO een personeelslid 10 procent van zijn tijd investeren in het meedoen met ondernemingsraden zonder dat hij/zij zelf een zetel in de OR heeft. Op die manier kan hun expertise benut worden in het beïnvloeden van de voorgenomen besluiten. Tot slot heeft een OR een toelichting gegeven over het gebruik van social media. Deze OR wilde af van het ‘grijze’ imago van de raad en met behulp van social media de jongeren aanspreken. Klik hier voor een verslag van deze dag te vinden.
 
Richtbedrag OR-scholing 2014
Voor een maatwerkcursus van een dagdeel is het richtbedrag in 2014 vastgesteld op € 1.010 exclusief btw. Daarmee daalt het dagdeeltarief met € 84 ten opzichte van 2013. Aan het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving verandert niets: het richtbedrag blijft € 180 per dagdeel/per OR-lid.
Het bekendmaken van de richtbedragen door de SER is een gevolg van de wijzigingen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) die in 2013 is doorgevoerd. Op basis van de door de scholingsinstituten gehanteerde tarieven wordt het bedrag vastgesteld. 
De SER geeft in zijn publicatie ‘SER-Richtbedragen scholing en vorming ondernemingsraadleden 2014’ tekst en uitleg over de bedragen. Daar staan ook wat rekenvoorbeelden in. 
 
Wijzigingen SER-voorbeeldreglement
Door de wijzigingen in de WOR is het noodzakelijk dat alle OR-reglementen gewijzigd worden. Zo kunnen het verplichte toezenden aan de bedrijfscommissie van het OR-reglement en de OR-jaarverslagen uit elk reglement worden geschrapt, maar komt – door het afschaffen van het handtekeningvereiste – ook de verkiezingsprocedure er anders uit te zien. 
Het veelgebruikte voorbeeldreglement van de SER dient dan ook aangepast te worden. Het SER-Voorbeeldreglement ondernemingsraden wordt op het moment integraal herzien. Naar verwachting komt in het voorjaar deze herziene versie beschikbaar. Vooruitlopend op het verschijnen van die integraal herziene versie zal op korte termijn op de SER-website een aan de wetswijziging aangepast artikel 7 en artikel 16 Voorbeeldreglement ondernemingsraden te vinden zijn.