Minder ziekte door werk

Steeds minder mensen worden ziek door het werk dat ze doen. Het aantal meldingen van beroepsziekten is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Wel blijkt het aantal meldingen in de oudere leeftijdscategorieën het hoogst. Dat valt uit de door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gepubliceerde ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2013’ op te maken. In bedrijven en organisaties waar beroepsziektes voorkomen kan dit rapport voor de OR aanleiding zijn om dat probleem eens extra onder ogen te zien.
 
In 2012 werden 266 meldingen per 100.00 werknemers gedaan. Dat is wat lager dan in 2011 maar evenveel als in 2010. De meeste meldingen komen over de werknemers van 45 jaar en ouder. In 2012 bedraagt het aandeel beroepsziektemeldingen van werknemers van 45 jaar en ouder 62 procent en van 55 jaar en ouder 26 procent
Van het aantal melding kwam 66 procent uit de bouw, veelal aandoeningen aan houding en bewegingsapparaat.
 
Klachten en aandoeningen
Psychische aandoeningen worden het meest gerapporteerd (96 gevallen). Daarop volgend aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat (74), gehooraandoeningen (59), huidaandoeningen (4), luchtwegaandoeningen (4), neurologische aandoeningen (3) en infectieziekten (2). In het onderwijs komen veel werkgebonden psychische aandoeningen voor. Overspannenheid en burn out werden het meest gemeld (76 procent). Problemen met de werkinhoud en problemen tussen mensen blijken vaak de oorzaak daarvan.
Zes van de tien meldingen gaan over tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Zo’n 5 procent van de mensen die zich ziek melden, is/raakt blijvend arbeidsongeschikt.
 
Beroepsziekten en de OR
In bedrijven en organisaties waarin werknemers risico lopen op een beroepsziekte is het rapport een aanleiding om dit risico eens opnieuw te bespreken. Wordt er gemeld aan het NCvB? Staan de risico’s afdoende beschreven in de RI&E? Is daarop een werkbaar Plan van aanpak gemaakt? Wordt dat plan ook uitgevoerd? Worden voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld? Wordt toegezien op het gebruik ervan nadat daarover ook instructie is gegeven? 
De OR of VGWM-commissie van de OR kan al deze vragen van een antwoord voorzien en daarin mogelijk aanleiding vinden om deze antwoorden met bestuurder, arbocoördinator, preventiemedewerker en arbodienst te bespreken. 
 
Zelf het rapport Kerncijfers beroepsziekten 2013 van de NCvB lezen? Klik hier