Wijziging WOR door Eerste Kamer

Op 25 juni heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden op 25 juni 2013 zonder stemming aangenomen. Om de wijziging werkelijk rechtgeldig te krijgen is nog de handtekening van de Koning nodig en de publicatie in het Staatsblad. Als dat gebeurd is, dan is formeel de GBIO-heffing en het bijdragesysteem voor OR-scholingen afgeschaft. In de praktijk werd al vanaf 1-1-2013 op deze afschaffing vooruitgelopen. Tegelijk met het aanvaarden van het wetsvoorstel is ook akkoord gegaan met het afschaffen van de handtekeningenplicht voor OR-kandidaten die zich niet via een vakorganisatie kandidaat stellen.
De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:
  • Verplichte afdracht aan de Belastingdienst door de ondernemer t.b.v. de stimulerings- en bijdrageregeling voor de scholing van ondernemingsraden is afgeschaft
  • Het GBIO en het bijdragesysteem aan OR-scholingen is afgeschaft
  • De SER krijgt de bevoegdheid om een richtbedrag voor de cursusprijs per dagdeel vast te stellen (in 2013 is dat € 1094)
  • De kwaliteitsbewaking van het scholingsaanbod wordt geregeld middels een stichting (dat is SCOOR geworden). SCOOR heeft voorlopig de erkenningsregeling van het GBIO overgenomen.
  • Het scholingsrecht van de OR wordt nog eens extra verankerd in de WOR.
  • De verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissie wordt afgeschaft. In voorkomende gevallen kan een Ondernemingsraad rechtstreeks naar de kantonrechter voor het beslechten van geschillen over het toepassen van de WOR of de toepassing van het instemmingsrecht.
  • Het OR-jaarverslag hoeft niet langer naar de bedrijfscommissie te worden gestuurd, dat geldt ook voor het OR-reglement en de wijzigingen daarvan.
  • De Europese Ondernemingsraad (EOR) krijgt meer informatie over de zeggenschapsverhoudingen binnen de internationale concerns.
  • De handtekeningenplicht voor OR-kandidaten die zich niet via een vakorganisatie kandidaat stellen is afgeschaft. Het betekent in de praktijk dat alle OR-reglementen daarop moeten worden aangepast en dat de verkiezingsperiode verkort kan worden, omdat de kandidaatstelling via de vakorganisaties en via een vrije lijst tegelijkertijd kunnen plaats vinden. Er loopt nog wel een vraag bij de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) om zich te buigen over de afschaffing van de handtekeningenplicht. De Commissie heeft daar nog geen advies over uitgebracht. 
 
Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier