Gefaseerd adviseren in de OR-praktijk

Ondernemingsraden adviseren soms gefaseerd over langlopende veranderingsprocessen. Daarmee wordt vroegtijdige invloed op de te ontwikkelen plannen en besluiten mogelijk. Maar soms is het  de bestuurder die zijn besluiten gefaseerd wil nemen en aan zijn OR vraagt om op hoofdlijnen te adviseren. Dat gaat bij een fusieproces bij twee omroepen niet goed, vooral omdat de OR het niet eens is met deze werkwijze en er onvoldoende informatie wordt gegeven. De OR van de NCRV stapt daardoor naar de Ondernemingskamer (OK).

Fusieproces

De fusie van KRO en NCRV tot één nieuwe organisatie raakt in de fase waarin geadviseerd moet worden over de fusie en de wijze waarop de nieuwe organisatie wordt georganiseerd. De OR wilde graag een overzicht van de te nemen besluiten door de bestuurder, maar kreeg dat overzicht niet. Daarnaast was er gevraagd om de financiële onderbouwing van de plannen, zodat de raad een inschatting kon maken van de gevolgen voor het personeel. De fusie komt immers vooral tot stand door de opgelegde bezuinigingen door de overheid.
De bestuurder legt zijn besluiten gefaseerd aan de OR voor, zonder met een totaaloverzicht te komen. De ondernemingsraad is nooit met deze gefaseerde besluitvorming akkoord gegaan en heeft er steeds tegen bezwaar gemaakt dat alleen op hoofdlijnen om advies werd gevraagd.
 

Bij de Ondernemingskamer

De OR heeft drie redenen aangevoerd om in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer. Ten eerste vindt de OR dat het organogram van de nieuwe organisatie al zover is gevorderd dat het uitgebrachte advies van de OR er al niet meer toe zou doen. Daarnaast heeft de bestuurder niet – of niet genoeg – gereageerd op verzoeken van de OR om informatie. Ten derde heeft de bestuurder de verzoeken van de OR om zijn voorgenomen besluit aan te passen niet beantwoord of heeft het – niet met argumenten onderbouwd – ter zijde geschoven.
De OK bepaalt dat de eerste grief van de OR niet terecht is. Het is nog steeds mogelijk dat KRO en NCRV – op basis van adviezen van de respectievelijke OR-ren – hun definitieve besluit kunnen bijstellen. Ook hoeft de NCRV niet helemaal te stoppen met de fusievoorbereidingen. De rechter gaat e van uit dat in goed overleg tijdsdruk in dat proces vermeden wordt. 
 

Het gelijk van de ondernemingsraad

Voor wat de andere klachten betreft krijgt de OR gelijk. De bestuurder heeft zijn informatieplicht verzaakt en heeft verzuimt om zijn definitieve besluit over alle adviezen van de OR – gemotiveerd en wel – kenbaar te maken.
De rechter doet ook een uitspraak over het faseren op hoofdlijnen, zoals dat door de bestuurder van de NCRV werd voorgestaan. Hij vindt dat vooral op het terrein van financiële onderbouwing en de mogelijke personele gevolgen (artikel 25 lid 3 WOR) wezenlijk afbreuk is gedaan aan het goede verloop en de effectiviteit van de medezeggenschap. De fasering mag niet tot gevolg hebben dat OR-adviezen eerst ‘te vroeg’ of later ‘te laat’ worden gegeven en er daardoor geen invloed op de te nemen besluiten mogelijk is.
De bestuurder moet zijn besluiten en de uitvoering ervan intrekken en opnieuw met de OR in overleg.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
 

Hulp en advies nodig bij het adviseren over ingewikkelde en veelomvattende adviesaanvragen? Bureau Kalden biedt deskundige OR-adviseurs en beschikt over een ruim netwerk aan financiële en juridische deskundigen. Neem contact op met het secretariaat.