Antwoorden van de minister over wetsvoorstel WOR aan Eerste Kamer

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in een brief aan de Eerste Kamer antwoord gegeven op vragen over de motie die de handtekeningen voor de vrije lijsten voor de OR-kandidaatstelling moest afschaffen. Ook gaf hij antwoord op vragen over de scholing van OR-leden.

De minister schetst de gang van zaken in de Tweede Kamer waar tijdens de behandeling van het de wijzigingen van de WOR het amendement-Van Weyenberg is aangenomen. Daarin wordt voorgesteld om de handtekeningen die door kandidaten via een vrije lijst worden ingediend niet langer verplicht te stellen. De minister heeft de Tweede Kamer ontraden om de motie aan te nemen. Een bijstelling van de het handtekeningenvereiste was alleen volgens hem alleen mogelijk als er voldoende garanties zouden zijn voor het draagvlak dat er in de organisatie voor een OR-kandidaat zou bestaan.

De minister deelt niet het tegenargument dat een handtekeningenloze kandidaatstelling in hand zou werken dat medewerkers zich alleen kandidaat voor de OR stellen om als OR-lid gebruik te kunnen maken van de ontslagbescherming van OR-leden. Hij verwacht ook niet dat – zonder dat er handtekeningen nodig zijn – er ineens meer kandidaten via een vrije lijst zich kandideren voor de OR. 
 
Onderzoeksopdracht aan CBM
Asscher geeft de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van SER opdracht om snel met een advies te komen over het amendement-Van Weyenberg en vraagt tegelijkertijd aan de Eerste Kamer om – los daarvan – alvast akkoord te gaan met de overige voorgestelde wijzigingen. Ook gaat die Commissie bekijken of er andere vormen van advies nodig zijn om de Europese Ondernemingsraden beter te laten functioneren.
 
Scholing
Minister Asscher geeft ook antwoord op vragen over de financiering van de OR-scholing vanuit de CAO-ruimte. Hij is daar niet voor en heeft in zijn voorstel de resultaten meegenomen van een langdurig proces dat mede door de SER is uitgewerkt. Hij ziet geen voordelen voor scholing vanuit de CAO-ruimte en houdt vast aan het wetsvoorstel. 
 
Zelf de brief van de minister lezen? Klik hier