Belonen of straffen van medewerkers

In veel organisaties zijn – voor kortere of langere tijd – afspraken gemaakt over het belonen van medewerkers die zich niet ziek melden of juist het straffen van medewerkers die dat wel deden. Er is nu wetenschappelijk onderzoek gedaan op de werkvloer naar de effectiviteit van het belonen of straffen van personeel. Wat werkt beter?

In een onderzoek werden 150 leerkrachten in twee groepen verdeeld. De ene groep zou een bonus ontvangen als aan het eind van het jaar de examenresultaten van de leerlingen verbeterd waren. De andere groep kreeg aan het begin van het jaar een bonus van $ 4000, maar moest die teruggeven als aan het eind van het jaar de resultaten niet verbeterd waren. Aan het eind van het schooljaar bleken de examenresultaten van de leerkrachten die hun bonus moeten terugbetalen 7 procent beter dan van de collega’s die hun bonus pas aan het eind van het jaar zouden ontvangen. Dat heeft te maken met het gegeven dat mensen zich harder inspannen om te voorkomen dat ze iets verliezen dan dat ze zouden doen om iets erbij te krijgen. Dat principe wordt verliesaversie genoemd. 
 
Als dit principe toegepast zou worden op het ziekteverzuim, dan zou van een afspraak waarin medewerkers extra verlofdagen moeten inleveren bij arbeidsongeschiktheid meer resultaat verwacht worden dan van het achteraf toekennen van extra verlofdagen. Verlies motiveert meer dan winst, zo blijkt.