Status van een met de OR overeengekomen Sociaal Plan

Voor het opvangen van de gevolgen voor het personeel van organisatorische maatregelen zoals reorganisatie, krimp, fusie, sluiting van het bedrijf wordt meestal een Sociaal Plan afgesproken. En in de meeste gevallen wordt over dat plan door de vakbonden met de werkgever onderhandeld. Maar ook de OR mag zo’n plan afspreken. Onlangs deed een kantonrechter een uitspraak over de status van een sociaal plan dat door de Ondernemingsraad was afgesproken met de bestuurder.

De kantonrechter deed zijn uitspraak in een zaak die door een werknemer aanhangig was gemaakt omdat hij niet akkoord wilde gaan met een beëindigingsregeling uit een Sociaal Plan dat door de Ondernemingsraad met de werkgever was afgesproken. Daarop vroeg de werkgever aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer vindt ondermeer dat de vergoeding uit het Sociaal Plan te laag zou zijn en hij pensioenschade zal oplopen en trekt de geldigheid van het Sociaal Plan in twijfel, omdat het geen plan is zoals bedoeld in de ‘Aanbevelingen van de kring van kantonrechters’. 
 
Volgens de kantonrechter is het duidelijk dat herplaatsing binnen de organisatie niet mogelijk is en dat daarom het Sociaal Plan van toepassing is. Hij maakt daarbij onderscheid tussen een plan dat door de vakorganisaties is afgesloten en een Sociaal Plan waarover de OR een akkoord met de werkgever heeft bereikt. Naar zijn mening – gebaseerd op de ‘Aanbevelingen’ – zijn die niet gelijk te stellen. 
In zijn uitspraak vergelijkt het Sociaal Plan van de OR met de Aanbevelingen van de kring van kantonrechters. Het Sociaal Plan is voor de werknemer (op één onderdeel) zelfs wat voordeliger. De kantonrechter kent de werknemer geen aanvullende vergoeding voor zijn pensioenschade toe, omdat in de Aanbevelingen geen rekening gehouden wordt met de werkgeversbijdragen voor de pensioenpremie. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, onder toekenning van de vergoeding zoals de werkgever had aangeboden in het Sociaal Plan.
In de ‘Aanbevelingen’ hoeft een kanonrechter aan een Sociaal Plan dat door de OR is afgesloten geen waarde toe te kennen.
Dat in dit geval de kantonrechter toch het Sociaal Plan van de OR volgt heeft te maken met de hoogte van de vergoedingen. Die lagen hoger dan in de ‘Aanbevelingen’ wordt aangehouden. 
De Hoge Raad heeft nog geen uitspraken gedaan over de juridische status van een Sociaal Plan dat door de Ondernemingsraad is afgesproken.
 
De uitspraak is niet gepubliceerd.