Stand van zaken van de medezeggenschap in Nederland

Minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in een brief aan de Tweede kamer zijn visie op de stand van zaken op het gebied van de medezeggenschap verwoord. Hij vindt dat het vooral OR en bestuurder zelf zijn die in het bedrijf een eigen vorm aan de invulling van medezeggenschap moeten geven. De huidige wetgeving in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt genoeg houvast om dat te kunnen doen. 

In zijn brief grijpt de minister terug op het driejaarlijks onderzoek naar de omvang en kwaliteit van de medezeggenschap in Nederland. In 2011 is het laatste onderzoek geweest en daarmee toont hij aan dat  medezeggenschap nog steeds van meerwaarde is in organisaties en bedrijven. In 2011 had 71 procent van de daartoe verplichte bedrijven een OR ingesteld, al zijn er traditioneel verschillen in instellingsgraad per branche. Zo scoren de transportbedrijven traditioneel laag en de overheidsinstellingen juist heel hoog. Hij gaat ook in op andere vormen van werknemersparticipatie die – naast de functionerende OR – een bijdrage leveren aan de medezeggenschap van werknemers in bedrijven en organisaties. denk aan klankbordgroepen, kern-OR-ren en digitale discussieplatforms.
De WOR voldoet volgens de minister aan wat er nodig is om de medezeggenschap op maat vorm te kunnen geven.
 
Rol van de SER
In de brief wordt uitgebreid ingegaan op de rol van de Sociaal Economische Raad (SER) bij het bevorderen van de medezeggenschap, ondermeer door de Commissie Bevordering medezeggenschap (CBM) die in 2012 is ingesteld. De minister ziet een belangrijke taak voor deze commissie weggelegd. Bijvoorbeeld door de thema’s die voor het lopende jaar zijn vastgesteld: meerwaarde van de medezeggenschap, communicatie OR & achterban en de kandidaatstelling voor het OR-werk. 
In zijn brief gaat hij nog in op vragen van Tweede Kamerleden over de medezeggenschap in internationale organisaties, maar geeft geen antwoord op de motie over het laten vervallen van de verplichte handtekeningen voor OR-kandidaten die zich via een vrije lijst kandidaat stellen.
 

Zelf de brief van minister Asscher lezen? Klik hier

Meer informatie over de Commissie Bevordering Medezeggenscap (CBM) ? Klik hier