Akkoord Tweede Kamer met Wijzigingen WOR

Op donderdag 14 februari 2013 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de wetsvoorstellen tot het wijzigen van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De wijzigingen hebben ondermeer betrekking op de scholingsrechten van de OR, het vervallen van de verplichting voor bemiddeling van de bedrijfscommissie en het recht op informatie over de zeggenschapsverhoudingen in internationale concerns. Het bleek geen hamerstuk; er zijn Kamervragen gesteld, er is een motie ingediend en een initiatiefvoorstel gedaan.

Door de wijzigingen in de wet is de financiering van de scholing anders dan voorheen geregeld. De bijdragen door het GBIO zijn vervallen; de volledige cursuskosten komen voor rekening van de ondernemer. Die heeft daarentegen geen verplichte afdracht te doen aan de Belastingdienst.
Kamerleden hebben vragen gesteld aan de minister over de rol van de SER. De SP vond dat de SER al aan de uitvoering was begonnen voordat de Eerste Kamer er een besluit over heeft genomen. De PVV vond de rol van de SER erg prominent en ziet niet zozeer een rol weggelegd voor de SER in het kader van de medezeggenschap.
 
Motie & initiatiefvoorstel
De motie van Roland van Vliet (PVV) om het lidmaatschap in de OR te bevorderen heeft het – bij stemming – niet gehaald. Zijn motie kon rekenen op steun van de aanwezige leden van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD. De aanwezige leden van de overige fracties stemden tegen, zodat de motie-Van Vliet is verworpen
Het initiatiefvoorstel van D66-kamerlid Steven van Weyenberg kon op meer steun rekenen. Het voorstel kan rekenen op steun van kan rekenen op steun van VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren en SGP. 
Hij wil dat de WOR zo wordt aangepast dat het primaat van de vakbonden om als eerste kandidaten te mogen stellen komt te vervallen. Daarmee zouden vakbondsleden minder eenvoudig kandidaat kunnen stellen voor de Ondernemingsraad en dienen ze ook handtekeningen te verzamelen om hun kandidatuur te ondersteunen.
 
Zelf het goedgekeurde wetsvoorstel lezen? Klik hier