Politiek primaat in de OR-praktijk

Eén van de opmerkingen die er over het adviesrecht van de Ondernemingsraad te maken zijn is die van het politiek primaat. Dat primaat zorgt ervoor dat de Ondernemingsraad niet om advies gevraagd hoeft te worden als het besluit door de politiek/overheid (o.a. gemeenteraad, provincie, waterschap) genomen wordt. De OR heeft dan wel adviesrecht op de maatregelen die getroffen worden om de gevolgen voor het personeel op te vangen. Een Stadsdeel in Amsterdam meent dat het niet nodig is om de OR om advies te vragen om het zwembad te renoveren. De OR dacht daar anders over en stapte naar de Ondernemingskamer.

De Ondernemingsraad vindt dat de renovatie te zien is als een belangrijke investering voor de onderneming en daarmee ook het aantrekken van een belangrijk krediet. Het Stadsdeel meent dat het hier gaat om een besluit genomen door een democratisch gekozen orgaan. Volgens de Ondernemingskamer vindt dat op zichzelf niet voldoende om daaruit af te leiden dat het besluit de publiekrechtelijke vaststelling van taken van publiekrechtelijke lichamen en onderdelen daarvan – of beleid ten aanzien van en de uitvoering van die taken – betreft. Het besluit heeft betrekking op ‘de renovatie van onder haar beheer vallende sportvoorzieningen en het beschikbaar stellen van gelden daarvoor’ en daarmee tevens betrekking heeft op ‘de verdeling van haar financiële middelen’ maakt dat niet anders. Het standpunt van het Stadsdeel zou ertoe leiden dat de medezeggenschap bij de overheid verder zou worden beperkt dan strikt genomen nodig is met het oog op de bescherming van het primaat van de politiek. Naar het oordeel van de Ondernemingskamer gaat het hier ook niet om een besluit dat als zodanig van dien aard is dat het een politieke afweging vergt van de voor- en nadelen ervan. Daardoor is het politiek primaat niet van toepassing. De OR krijgt van de Ondernemingskamer gelijk en het Stadsdeel moet alle uitvoering van besluiten stoppen en advies vragen aan de OR.

Zelf de uitspraak lezen? Klik hier